You are currently viewing BẢO HIỂM XÃ HỘI LÂM ĐỒNG – ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI DÂN:Chi trả kịp thời các chế độ chính sách BHXH – BHYT

BẢO HIỂM XÃ HỘI LÂM ĐỒNG – ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI DÂN:Chi trả kịp thời các chế độ chính sách BHXH – BHYT

Trong thời gian phòng, chống dịch bệnh COVID-19, BHXH tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Bưu điện tỉnh chi trả kịp thời, an toàn lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tại các điểm chi trả của Bưu điện và tại nhà đối tượng theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam.

 

BHXH Lâm Đồng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021
BHXH Lâm Đồng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021

 

• NỔI BẬT TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU

 

Theo Bảo hiểm xã hội Lâm Đồng, tổng số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp (BHTN) năm 2021 hơn 2.616 tỷ đồng. Trong đó, thu BHXH bắt buộc hơn 1.370 tỷ đồng; thu BHXH tự nguyện hơn 65 tỷ đồng; thu BH thất nghiệp hơn 89 tỷ đồng; thu BHYT hơn 1.087 tỷ đồng và thu lãi phạt chậm đóng BHXH, BHYT trong năm hơn 3,4 tỷ đồng.

 

So với năm 2020, tổng số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN tăng 1,35% với gần 35 tỷ đồng.

 

Tổng số tiền nợ BHXH, BHYT gần 58 tỷ đồng; trong đó, nợ BHXH gần 41 tỷ đồng, nợ BHTN hơn 1,2 tỷ đồng, nợ BHYT hơn 3,8 tỷ đồng…

 

Nổi bật trong công tác quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN là ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh đã giao dự toán thu BHXH, BHYT, BHTN và chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ cho BHXH các huyện, thành phố và yêu cầu các đơn vị giao chỉ tiêu cụ thể đến từng viên chức làm công tác thu; cập nhật hoàn thiện dữ liệu tham gia BHXH, BHYT, BHTN; tập trung chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc của BHXH toàn tỉnh về thực hiện quyết toán thu hàng năm. 

 

Yêu cầu BHXH các huyện, thành phố rà soát người tham gia BHXH, BHYT theo quy định; chỉ đạo đôn đốc thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN; hàng tháng làm việc với Sở Tài chính về chuyển tiền đóng BHYT cho đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ đóng BHYT.

 

Tăng cường phối hợp với UBND xã, thị trấn thực hiện cấp thẻ BHYT theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc hỗ trợ đóng BHYT cho người dân sinh sống tại các xã không nằm trong danh sách xã khu vực II, III theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/22021 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Triển khai thực hiện những nội dung công việc có liên quan đến công tác thu theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam về việc triển khai thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chỉ đạo các trường học trên địa bàn về công tác thu BHYT học sinh, sinh viên và cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số trong học sinh, sinh viên.

 

Trên cơ sở dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp, BHXH tỉnh đã gửi văn bản đề nghị các đơn vị sử dụng lao động thống kê tình hình lao động tại các đơn vị chưa tham gia BHXH hoặc tham gia chưa đầy đủ cho người lao động theo quy định. Kết quả, toàn tỉnh có 621 đơn vị tham gia BHXH, BHYT chưa đầy đủ đã phản hồi thông tin, với số lao động là 14.320 người (trong đó, có 378 lao động của 86 đơn vị thuộc đối tượng phải tham gia BHXH hiện tại đã tham gia, 6 lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc nhưng chưa tham gia, 243 lao động đã tham gia BHXH tại đơn vị khác, 125 lao động đã hưởng chế độ hưu trí và 13.568 lao động thời vụ, lao động khác không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc). Tại 200 đơn vị chưa tham gia BHXH, BHYT với 1.174 lao động (có 232 lao động của 66 đơn vị thuộc đối tượng phải tham gia hiện tại đã tham gia BHXH, 10 lao động đã hưởng chế độ hưu trí, 88 lao động đã tham gia tại đơn vị khác, 844 lao động thời vụ không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc).

 

Trong năm, ngành BHXH tỉnh đã đôn đốc khai thác được 282 đơn vị sử dụng lao động đăng ký mới tham gia BHXH, BHYT, BHTN với 1.492 lao động. 

 

• CHI HƠN 2.802 TỶ ĐỒNG BHXH, BHYT, BHTN 

 

Trong năm 2021, BHXH tỉnh Lâm Đồng được BHXH Việt Nam cấp hơn 2.864 tỷ đồng để tổ chức chi trả các chế độ BHXH, BHYT và thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong đó, BHXH Việt Nam cấp 133,2 tỷ đồng để chi trả hỗ trợ thất nghiệp cho người lao động theo Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở các nguồn kinh phí được cấp, định kỳ hàng tháng BHXH tỉnh đã tổ chức quản lý, phân bổ cấp phát kịp thời cho BHXH các huyện, thành phố trực thuộc, cấp cho Bưu điện tỉnh sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích và đảm bảo an toàn, thực hiện tạm ứng kinh phí cho các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh kịp thời theo quy định. 

 

Tổng số tiền chi các chế độ BHXH, BHYT, BHTN tại Lâm Đồng năm 2021 hơn 2.802 tỷ đồng; so với năm 2020 tăng 5,35%.

 

Trong đó, chi BHXH từ nguồn ngân sách Nhà nước là 288 tỷ đồng (chi hàng tháng gần 280 tỷ đồng, chi một lần hơn 8 tỷ đồng); chi từ Quỹ BHXH là 1.633 tỷ đồng; chi trợ cấp BHTN hơn 250 tỷ đồng; chi khám chữa bệnh BHYT tại tỉnh trong năm gần 631 tỷ đồng. 

 

Giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHTN thực hiện trong năm 2021 là 62.599 người và lượt người; so với năm 2020 giảm 13,57% với 9.831 người và lượt người. Gồm có: Hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng 1.140 người; hưởng trợ cấp một lần là 9.966 người;… giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho 18.089 lượt người; tiếp nhận, kiểm tra và lập danh sách chi trả trợ cấp BHTN cho 33.405 lượt người, bình quân một tháng có 2.783 lượt người hưởng BHTN.

 

Hiện nay, BHXH tỉnh đang quản lý chi lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hàng tháng cho 29.125 người.

 

Tổng số lượt người khám, chữa bệnh BHYT trong năm là 1.500.630 lượt người với số tiền chi phí gần 631 tỷ đồng; so với năm 2020, số tiền chi khám, chữa bệnh BHYT giảm 11,86% với gần 85 tỷ. Trong đó: Khám chữa bệnh ngoại trú tại tỉnh là 1.347.593 lượt người với chi phí hơn 276 tỷ đồng; khám, chữa bệnh nội trú tại tỉnh là 152.953 lượt người với chi phí hơn 344 tỷ đồng; thanh toán trực tiếp cho 84 trường hợp với số tiền 700 triệu đồng; chi chăm sóc sức khỏe ban đầu 9,3 tỷ đồng.

 

Bên cạnh đó, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT đa tuyến đi ngoại tỉnh cho 64.043 lượt người với số tiền gần 230 tỷ đồng.

 

Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19: Trong năm 2021, BHXH toàn tỉnh giải quyết tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí, tử tuất cho 7 đơn vị với 377 lao động, số tiền tạm dừng đóng hơn 2,2 tỷ đồng. Giải quyết giảm tiền đóng vào Quỹ Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 2.668 đơn vị với 45.787 lao động, số tiền giảm đóng lũy kế là 7 tỷ đồng. Xác nhận danh sách tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương cho 204 đơn vị với 5.034 lao động; xác nhận danh sách lao động ngừng việc cho 25 đơn vị với 134 lao động; xác nhận danh sách người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 cho 9 đơn vị với 228 lao động; xác nhận danh sách người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất cho 3 đơn vị với 452 lao động.

 

Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp: BHXH toàn tỉnh đã thực hiện giảm 1% đóng BHTN cho 2.660 đơn vị với 47.330 lao động, số tiền giảm là 7 tỷ đồng; thực hiện chi hỗ trợ cho 57.378 người với số tiền hơn 137 tỷ đồng. Thực hiện việc cập nhật dữ liệu chi trả hỗ trợ người lao động và xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam.

 

AN NHIÊN


Nguồn: http://baolamdong.vn/doi-song/202204/bao-hiem-xa-hoi-lam-dong-dong-hanh-cung-nguoi-dan-chi-tra-kip-thoi-cac-che-do-chinh-sach-bhxh-bhyt-3110130/