You are currently viewing ”Chìa khóa” tạo động lực cho Di Linh phát triển bền vững

”Chìa khóa” tạo động lực cho Di Linh phát triển bền vững

Việc Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa ban hành Nghị quyết chuyên đề về đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại cho huyện Di Linh đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 là yếu tố quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ cho Di Linh phát triển toàn diện.

 

Phát triển hạ tầng đồng bộ là yếu tố then chốt giúp Di Linh phát triển. (Ảnh địa phương cung cấp)
Phát triển hạ tầng đồng bộ là yếu tố then chốt giúp Di Linh phát triển. (Ảnh địa phương cung cấp)

 

Theo đánh giá của Tỉnh ủy, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Di Linh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc huy động các nguồn lực, phát huy các tiềm năng, thế mạnh địa phương để phát triển kinh tế – xã hội và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, nhất là phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, thủy lợi, y tế, giáo dục… Đó là cơ sở quan trọng giúp nền kinh tế địa phương này tăng trưởng khá, các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội đều đạt và vượt kế hoạch. 

 

Tuy nhiên, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, y tế, giáo dục của huyện Di Linh còn nhiều hạn chế, thiếu đồng bộ; hệ thống đường giao thông đối ngoại (nhất là các tuyến quốc lộ qua địa bàn huyện, đường vành đai), nội huyện và kết nối liên huyện còn yếu; mạng lưới cung cấp điện, nước chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; kết cấu hạ tầng nông thôn phát triển chưa đồng đều; chưa phát huy tiềm năng, khai thác hiệu quả lĩnh vực thương mại, dịch vụ, công nghiệp; công tác quảng bá, kêu gọi, thu hút đầu tư còn yếu… Việc hạ tầng chưa phát triển đồng bộ làm ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của huyện Di Linh.

 

Ông Đinh Văn Tuấn – Bí thư Huyện ủy Di Linh, cho biết: “Nhìn nhận rõ những khó khăn hiện nay của địa phương nên Huyện ủy, UBND huyện đã có nhiều nỗ lực nhằm xây dựng Đề án và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét để ban hành Nghị quyết chuyên đề về Đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo động lực cho huyện Di Linh phát triển toàn diện đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050. Việc nghị quyết được ban hành là tiền đề quan trọng, là cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, đưa Di Linh ngày càng phát triển, hướng tới giàu đẹp, văn minh”.

 

Nghị quyết chuyên đề về phát triển huyện Di Linh được Tỉnh ủy ban hành xác định rõ quan điểm: Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư phát triển nhanh, đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội; đổi mới mạnh mẽ về tư duy, đa dạng hóa các hình thức đầu tư. Trong đó, nguồn lực Nhà nước ưu tiên đầu tư cho các công trình, dự án kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, công nghiệp, thương mại – dịch vụ, y tế, giáo dục – đào tạo, công nghệ viễn thông để tạo sức lan tỏa; chú trọng huy động nguồn lực xã hội để phát triển kết cấu hạ tầng phù hợp với quy hoạch, đảm bảo hiệu quả đầu tư. Ưu tiên hoàn thiện các công trình, dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, cần thiết, cấp bách, mang tính chất liên vùng, liên huyện, kết nối giao thương giữa các khu vực, các công trình ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, gắn với bảo vệ môi trường; phát triển kinh tế đi đôi với các lĩnh vực văn hóa – xã hội, chú trọng gìn giữ, phát huy những giá trị văn hoá truyền thống, nhất là văn hoá của đồng bào dân tộc thiểu số; đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 

Tỉnh ủy cũng đã xác định rõ những mục tiêu đặt ra trong phát triển huyện Di Linh theo từng giai đoạn. Trong đó, riêng giai đoạn 2022-2025, địa phương này cần triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, công trình trọng điểm của tỉnh (trên địa bàn) và của huyện. Phấn đấu huyện Di Linh đạt chuẩn huyện nông thôn mới trước năm 2025; xây dựng xã Hòa Ninh đạt đô thị loại V, thị trấn Di Linh đạt đô thị loại IV. Phấn đấu đến năm 2025, huyện Di Linh có 100% các tuyến đường, điện, y tế, giáo dục của địa phương được đảm bảo…

 

Để đạt được mục tiêu trên, huyện Di Linh cần tập trung, ưu tiên nguồn lực đầu tư đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng trên các lĩnh vực: giao thông, đô thị; thủy lợi; công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; thương mại – dịch vụ, du lịch; y tế; giáo dục – đào tạo; công nghệ viễn thông; văn hóa, xã hội. Đẩy nhanh tiến độ đô thị hóa để thị trấn Di Linh đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2025, hướng tới đô thị loại III vào năm 2035, là Trung tâm Tiểu vùng 2 của tỉnh; xây dựng xã Hòa Ninh trở thành thị trấn và phát triển các đô thị Gia Hiệp, Tân Lâm. Hoàn thiện quy hoạch; đẩy mạnh thu hút và sử dụng các nguồn vốn đầu tư có hiệu quả. Xây dựng và ban hành một số cơ chế chính sách. Phát triển kết cấu hạ tầng gắn với đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra…

 

Việc Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề đã mở đường rộng lớn, tạo “đường băng” cho Di Linh “cất cánh”. Tuy nhiên đó chỉ là điều kiện cần. Di Linh có thể “cất cánh” cao tới đâu, xa tới đâu, sự đồng thuận, nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị địa phương mới là điều kiện đủ, là yếu tố đóng vai trò quyết định. 

 

NGỌC NGÀ


Nguồn: http://baolamdong.vn/kinhte/202206/chia-khoa-tao-dong-luc-cho-di-linh-phat-trien-ben-vung-3120204/