You are currently viewing Cục Thuế hướng dẫn thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân không kinh doanh qua Cổng dịch vụ công Quốc gia

Cục Thuế hướng dẫn thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân không kinh doanh qua Cổng dịch vụ công Quốc gia

(LĐ online) – Cục thuế tỉnh Lâm Đồng cho biết: Kể từ ngày 18/5/2022, ngành thuế bắt đầu tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu của cá nhân không kinh doanh qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia có kết nối với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

 

 

Nội dung này được Tổng cục Thuế hướng dẫn tại Công văn số 1604/TCT-KK ngày 16/5/2022 hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân không kinh doanh qua Cổng dịch vụ công Quốc gia kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

 

Phạm vi triển khai, người nộp thuế là cá nhân không kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế bằng điện tử đến cơ quan thuế qua dịch vụ công Quốc gia có kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư theo quy định tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế. 

 

Hướng dẫn đăng ký thuế điện tử đối với hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế là cá nhân không kinh doanh nộp hồ sơ đến cơ quan thuế qua Cổng dịch vụ công Quốc gia có kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. 

 

Đồng thời, Tổng cục Thuế nhấn mạnh đây là dịch vụ đăng ký thuế mà người nộp thuế thực hiện qua Cổng dịch vụ công Quốc gia có kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, do đó cần đẩy mạnh tuyên truyền về dịch vụ thuế điện tử mà ngành thuế đã phối hợp với các bộ, ngành khác cung cấp dịch vụ công ngày càng thuận lợi hơn cho người nộp thu.

 

Theo đó, các bước tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử lần đầu của người nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế như sau:

 

Bước 1: Người nộp thuế sử dụng tài khoản điện tử đã được cấp để đăng nhập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia và chọn dịch vụ “Đăng ký thuế lần đầu”.

 

Bước 2: Cổng dịch vụ công Quốc gia định tuyến sang Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

 

Bước 3: Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế kiểm tra người nộp thuế đã có mã số thuế tương ứng với số giấy tờ tùy thân chưa và thực hiện:

 

– Trường hợp người nộp thuế đã được cấp mã số thuế: Hiển thị thông báo trên màn hình “Số giấy tờ đã được cấp mã số thuế”;

 

– Trường hợp người nộp thuế chưa được cấp mã số thuế: Hiển thị màn hình để người nộp thuế chọn đối tượng đăng ký thuế lần đầu.

 

Bước 4: Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế truy cập vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để truy vấn thông tin cá nhân:

 

– Trường hợp truy vấn thông tin trả về không có dữ liệu: Hiện thị thông báo “Thông tin cá nhân tại CSDLQG về dân cư không đầy đủ/không hợp lệ”. Trường hợp người nộp thuế nhập đúng thông tin nhưng truy vấn thông tin trả về không có dữ liệu trên CSDLQG thì đề nghị người nộp thuế đến cơ quan công an cập nhật.

 

– Trường hợp truy vấn thông tin trả về có dữ liệu đầy đủ: Hiển thị các thông tin của cá nhân tại CSDLQG về dân cư đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TCT và thực hiện bước 5.

 

Bước 5: Người nộp thuế kiểm tra các thông tin đã được điền sẵn trên tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TCT và bổ sung các thông tin khác không có trong CSDLQG về dân cư (ngày cấp, nơi cấp, email, số điện thoại, cơ quan chi trả thu nhập).

 

– Trường hợp thông tin điền sẵn trên tờ khai đăng ký thuế khớp với thông tin cá nhân thì thực hiện chuyển bước 6.

 

– Trường hợp thông tin điền sẵn trên tờ khai đăng ký thuế không khớp đúng với thông tin của cá nhân: Hệ thống hiển thị thông báo “Người nộp thuế không nộp hồ sơ đến cơ quan thuế và liên hệ với cơ quan công an cấp Phường/Xã nơi cá nhân đăng ký thường trú để được hướng dẫn điều chỉnh thông tin” và không cho người nộp thuế nộp hồ sơ.

 

Bước 6: Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế kiểm tra các quy tắc nghiệp vụ về thông tin nhận từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông tin người nộp thuế kê khai hồ sơ.

 

– Trường hợp hồ sơ đăng ký thuế điện tử của người nộp thuế được nộp cho cơ quan thuế thành công, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử (mẫu số 01-1/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BTC) cho người nộp thuế qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký với cơ quan thuế trong thời hạn chậm nhất 15 phút kể từ thời điểm người nộp thuế nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu bằng điện tử, đồng thời phản hồi trạng thái “Hồ sơ được bộ phận một cửa trên hệ thống công DỤC, MCĐT Bộ ngành địa phương tiếp nhận để thụ lý” cho Cổng dịch vụ công Quốc gia. Thực hiện tiếp bước 7.

 

– Trường hợp thông tin chưa đúng về các quy tắc nghiệp vụ, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thực hiện cảnh báo trên màn hình khai hồ sơ đăng ký thuế để người nộp thuế hoàn thiện hồ sơ trước khi nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu bằng điện tử.

 

Bước 7: Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế lưu hồ sơ đăng ký thuế lần đầu bằng điện tử đã nộp thành công, đồng thời tự động chuyển thông tin về hổ sơ đăng ký thuế lần đầu bằng điện tử của người nộp thuế vào hệ thống TMS ngay sau khi người nộp thuế nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu bằng điện tử thành công.

 

DIỄM THƯƠNG


Nguồn: http://baolamdong.vn/kinhte/202206/cuc-thue-huong-dan-thay-doi-thong-tin-dang-ky-thue-cua-ca-nhan-khong-kinh-doanh-qua-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-3119217/