You are currently viewing Đạ Huoai: Kết quả bước đầu sau 1 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị

Đạ Huoai: Kết quả bước đầu sau 1 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị

Phát huy những kết quả đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII; Đạ Huoai đã có nhiều cố gắng, nỗ lực triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, địa phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật; đặc biệt là việc thực hiện các nội dung trọng tâm, đột phá… 

 

Diện mạo huyện Đạ Huoai đổi thay rõ nét từng ngày nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp
Diện mạo huyện Đạ Huoai đổi thay rõ nét từng ngày nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp

 

TĂNG CƯỜNG QUÁN TRIỆT HỌC TẬP, THỰC HIỆN

 

Thời gian qua, huyện Đạ Huoai đã tổ chức 39 hội nghị quán triệt cho 1.534 đảng viên, đạt 96%, trong đó tổ chức một hội nghị chuyên đề hướng dẫn triển khai việc thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị, kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy cho bí thư 37 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc.

 

Đối với chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; thực hiện trách nhiệm nêu gương; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, hoàn thành trong quý 1/2022. Kết quả, toàn huyện tổ chức 38 hội nghị quán triệt cho 1.488 cán bộ, đảng viên (đạt 91,8%), ngoài ra còn có 34 người chưa phải đảng viên tham gia học tập.

 

Sau đợt học tập, quán triệt, các tổ chức cơ sở đảng chỉ đạo cán bộ, đảng viên viết thu hoạch cá nhân; xây dựng bản cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo vị trí việc làm, vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiểm tra toàn diện việc thực hiện kết luận 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 phục vụ việc đánh giá, phân loại TCCSĐ. Qua kiểm tra, cơ bản các tổ chức cơ sở đảng đã kịp thời quán triệt, triển khai nghiêm túc. 

 

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các TCCSĐ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đưa nội dung Kết luận 01, chuyên đề toàn khóa và năm 2021, chuyên đề năm 2022 của tỉnh, kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Huyện ủy vào sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, chi đoàn, chi hội, một số chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên về yêu cầu quan trọng của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng nâng lên. 

 

• THỰC HIỆN NỘI DUNG TRỌNG TÂM, ĐỘT PHÁ

 

Trên cơ sở một số nhiệm vụ trọng tâm trên từng lĩnh vực được Ban Thường vụ Huyện ủy định hướng, các TCCSĐ đã rà soát, lựa chọn các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, các vấn đề nổi cộm tại từng địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung chỉ đạo giải quyết. Nhờ vậy, huyện Đạ Huoai đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên mọi lĩnh vực. 

 

Về kinh tế, tập trung chỉ đạo, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa IX: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương, giá trị sản phẩm bình quân trên 1 ha canh tác ước đạt 89 triệu đồng/ha; chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò; phát triển, mở rộng các ngành, nghề tiểu thủ công nghiệp tạo việc làm cho lao động; thực hiện các biện pháp để khôi phục sản xuất, kinh doanh phù hợp với tình hình dịch COVID-19; triển khai thực hiện các công trình, dự án tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội… Đến nay, các xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Hà Lâm đạt tiêu chí xã NTM nâng cao, 2 xã Đạ Oai và Đạ Tồn đã hoàn thành hồ sơ đề nghị thẩm định xã NTM nâng cao; đối với tiêu chí huyện NTM, hiện nay cơ bản hoàn thành 9/9 tiêu chí, đã hoàn thiện hồ sơ gửi các ngành của tỉnh thẩm định.

 

Lĩnh vực xã hội được quan tâm chỉ đạo thường xuyên; công tác phòng, chống dịch COVID-19 được triển khai với nhiều giải pháp quyết liệt, chủ động, linh hoạt, từng bước trở về trạng thái “bình thường mới” để khôi phục sản xuất, kinh doanh. Các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đúng quy định; việc hỗ trợ Nhân dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch được các cấp, các ngành quan tâm, thực hiện tốt. Đến nay, toàn huyện Đạ Huoai còn 72 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,73%, trong đó, có 48 hộ nghèo đồng bào DTTS, chiếm 2,51%; có 47 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,47%, trong đó, có 20 hộ cận nghèo là đồng bào DTTS, chiếm 1,04%. Quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chỉ đạo thực hiện kịp thời… 

Có thể nói, việc thực hiện Kết luận 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với triển khai Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung (khóa XIII), các quy định nêu gương… được Huyện ủy Đạ Huoai chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được phát huy, hướng về cơ sở, đặc biệt, thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19; phát triển kinh tế – xã hội…

 

ĐỨC TÚ


Nguồn: http://baolamdong.vn/chinhtri/202206/da-huoai-ket-qua-buoc-dau-sau-1-nam-thuc-hien-ket-luan-so-01-cua-bo-chinh-tri-3120567/