You are currently viewing ĐBQH K’ Nhiễu: Khơi dậy sức mạnh nội lực, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

ĐBQH K’ Nhiễu: Khơi dậy sức mạnh nội lực, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(LĐ online) – Chiều 1/6 Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2021 và những tháng đầu năm 2022…

 

ĐBQH K’ Nhiễu tham gia phát biểu góp ý cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước tại hội trường
ĐBQH K’ Nhiễu tham gia phát biểu góp ý cho kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước tại hội trường

 

Tham gia phát biểu tại hội trường, ĐBQH K’ Nhiễu – Đoàn Lâm Đồng góp ý: Vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi có vị trí quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước cũng như sự nghiệp cách mạng của Đảng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đến đồng bào DTTS, tư tưởng này của Người đã được cụ thể hóa trong Nghị quyết Đại hội của Đảng lần thứ XIII: “Tập trung hoàn thiện và triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc trên tất cả các lĩnh vực, nhất là chính sách đặc thù, giải quyết những khó khăn của đồng bào DTTS”. 

 

Nhằm thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 120 phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 theo đề xuất của Chính phủ. Giai đoạn 2021 – 2025 Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt, mạnh mẽ các bộ ngành thực hiện và triển khai. 

 

Tuy nhiên, trên thực tế, việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia vẫn chậm, nhất là chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Nhiều chương trình chậm tiến độ, ảnh hưởng đến hiệu quả nguồn lực trong bối cảnh ngân sách nhà nước hạn hẹp. Trong khi đó, đối tượng thụ hưởng là người DTTS, người yếu thế trong xã hội đang gặp nhiều khó khăn. 

 

Theo đó,  tôi đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo các bộ, ngành liên quan phải có một quyết tâm chính trị cao nhất để tập trung nguồn lực, công sức, trí tuệ để triển khai tổ chức thực hiện chương trình, phấn đấu giải ngân 100% vốn như kế hoạch đã được giao. Kịp thời khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt trong lĩnh vực này. Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân chung sức tham gia thực hiện chương trình. Ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật để áp dụng tại các xã, thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi.  

 

Cần phát huy sự chủ động và sáng tạo, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của đồng bào DTTS để khơi dậy sức mạnh nội lực để chương trình mục tiêu quốc giá phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi thực sự hiệu quả. Theo đó, đời sống tinh thần và vất chất của đồng bào DTTS tiếp tục được nâng lên.

 

NGUYỆT THU (lược ghi)


Nguồn: http://baolamdong.vn/chinhtri/202206/dbqh-k-nhieu-khoi-day-suc-manh-noi-luc-phat-trien-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-3118902/