You are currently viewing Di Linh với công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập

Di Linh với công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập

Thực hiện Chỉ thị số 11 ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; Huyện ủy, UBND huyện Di Linh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện.

 

Học sinh sau giờ tan trường
Học sinh sau giờ tan trường

 

Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện Di Linh có nhiều chuyển biến tích cực, các trung tâm học tập cộng đồng ở các xã, thị trấn duy trì tốt hoạt động; chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, giáo dục mũi nhọn đứng trong tốp đầu của tỉnh; trình độ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nâng lên; quy mô mạng lưới trường lớp được đầu tư phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu học tập của Nhân dân trên địa bàn huyện. Hội Khuyến học thông qua hệ thống tổ chức Hội đã tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân, nhất là hội viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số về quan điểm, mục tiêu và giải pháp thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập theo tinh thần Chỉ thị 11 nhằm giúp hội viên hiểu rõ tôn chỉ của Hội Khuyến học Việt Nam. Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng phối hợp với Hội Khuyến học tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho đội ngũ cán bộ khuyến học cơ sở về “Xây dựng các mô hình học tập” và “Xây dựng, tổ chức hoạt động trung tâm học tập cộng đồng”. Các đơn vị như: Phòng Nông Nghiệp, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thì tập trung tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập thông qua các đợt tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn…

 

Huyện cũng đã cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, đề ra các giải pháp để phát triển mạng lưới trường lớp; xây dựng và củng cố, phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài của các trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ). Đến nay, hệ thống mạng lưới giáo dục mầm non (MN), giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên dịa bàn huyện Di Linh tương đối hoàn chỉnh và đáp ứng tốt nhu cầu học tập cho Nhân dân. Mạng lưới trường học đã được phân bố đều trên địa bàn toàn huyện, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và các TTHTCĐ cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu học tập của người dân. Hệ thống trường lớp ngày càng được đầu tư kiên cố, khang trang đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, đến năm 2021, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt trên 75%, phấn đấu đến năm 2025, có 100% trường học đạt chuẩn quốc gia. Số liệu tính đến năm 2021, toàn huyện có 28 trường MN, 28 trường TH, 2 TH-THCS, 18 trường THCS, 6 trường THPT và 1 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên. Hội Khuyến học các cấp cũng đặc biệt tham gia và tích cực, chủ động phối hợp vận động, huy động học sinh ra lớp, phối hợp tham gia công tác duy trì sĩ số học sinh và tích cực vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, hỗ trợ nhà trường trong phong trào thi đua “Hai tốt” góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường. Hằng năm, Hội Khuyến học phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức khen thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, học sinh thi đấu thể thao cấp tỉnh, học sinh giỏi cấp quốc gia, học sinh thủ hoa lớp 12… Bên cạnh đó, tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

 

Là huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nên thời gian qua, công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ cũng được huyện đặc biệt được chú trọng, thường xuyên mở các lớp phổ cập giáo dục, xóa mù chữ phục vụ nhu cầu học tập của người dân, nâng cao trình độ dân trí. Đến nay, huyện có 19/19 xã, thị trấn thành lập TTHTCĐ kết hợp mô hình nhà văn hóa xã. Các TTHTCĐ duy trì tốt hệ thống quản lý, được cấp kinh phí tổ chức hoạt động đầy đủ theo quy đinh. Hoạt động các TTHTCĐ theo phương châm “Cần gì học nấy” đã thu hút đông đảo người dân, thanh, thiếu niên tham gia học tập, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giáo dục pháp luật, tuyên truyền dân số… Trung bình mỗi năm có trên 23.000 lượt người tham gia học tập. Đa số các TTHTCĐ được các nhà trường cử giáo viên làm công tác biệt phái, tổ chức thu thập thông tin, nhu cầu người học, từ đó xây dựng kế hoạch mở lớp học tập cho người dân. Theo đánh giá của UBND huyện, hiện có 7/19 TTHTCĐ hoạt động có hiệu quả như TTHTCĐ xã Gia Hiệp, Đinh Lạc, Tân Châu, Hòa Ninh, Đinh Trang Thượng. 

 

Theo đánh giá, qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 11 với những kết quả đạt được khá toàn diện. Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, phát triển các TTHTCĐ, hướng tới xây dựng một xã hội học tập. Mới đây, huyện Di Linh đã xây dựng Kế hoạch số 145 ngày 12/11/2021 triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030” trên địa bàn huyện. Theo đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương từ cấp huyện đến cơ sở tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 11; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia phong trào “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”… góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, phát triển các TTHTCĐ trên địa bàn huyện.

 

NGUYÊN THI


Nguồn: http://baolamdong.vn/doi-song/202204/di-linh-voi-cong-tac-khuyen-hoc-khuyen-tai-va-xay-dung-xa-hoi-hoc-tap-3109979/