You are currently viewing Đưa công tác gia đình đi vào chiều sâu, hiệu quả

Đưa công tác gia đình đi vào chiều sâu, hiệu quả

Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh đã được triển khai thực hiện; trong đó, ngành Văn hóa đã chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến gia đình…

 

Gia đình hạnh phúc là nền tảng của xã hội hạnh phúc
Gia đình hạnh phúc là nền tảng của xã hội hạnh phúc

 

Theo thống kê mới nhất, năm 2021, toàn tỉnh xảy ra 175 vụ bạo lực gia đình; nạn nhân bạo lực gia đình chủ yếu là phụ nữ với 109 vụ; các biện pháp hỗ trợ nạn nhân chủ yếu là tư vấn. Biện pháp xử lý với người gây bạo lực gia đình chủ yếu là góp ý trong cộng đồng dân cư là 146 vụ, người áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc 2 người, áp dụng các biện pháp giáo dục 7 người, xử phạt hành chính 20 người và 0 người xử lý hình sự. Nỗ lực phòng, chống bạo lực gia đình, thời gian qua, ngành Văn hóa đã không ngừng đẩy mạnh công tác gia đình, xây dựng gia đình ấm no bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người. 

 

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC GIA ĐÌNH

 

Các đạo luật được Ngành Văn hóa đã chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến gia đình như: Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình để người dân hiểu được quyền cũng như trách nhiệm của mình đối với gia đình và xã hội, ngăn chặn sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội vào gia đình. Hàng năm, tổ chức chiến dịch truyền thông hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình, ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11 với nội dung thiết thực, phù hợp điều kiện thực tiễn nhằm tạo sự lan tỏa, hiệu ứng xã hội mạnh mẽ tôn vinh giá trị gia đình.

 

Để công tác phòng, chống bạo lực gia đình đi vào chiều sâu, hiệu quả, ngành Văn hóa đã tăng cường thu thập, sử dụng thông tin, số liệu, dữ liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Đã in ấn và cấp phát cho cơ sở 116.960 biểu mẫu thu thập thông tin, chỉ số về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; 284 cuốn ghi chép thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Hỗ trợ cho cán bộ của 1.376 thôn/tổ dân phố trong toàn tỉnh thực hiện công tác thu thập, ghi chép thông tin, số liệu gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình với tổng kinh phí là 137,6 triệu đồng. Nhờ đó, việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cơ bản được thực hiện đảm bảo theo quy định; nhận thức của người dân về công tác gia đình và xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc từng bước đã được nâng lên. Vấn đề gia đình không còn là việc riêng của mỗi gia đình, mà đã được coi là việc hệ trọng của xã hội, là trách nhiệm của cộng đồng, của các cấp, các ngành. Những quan niệm xưa cũ về gia đình như “đèn nhà ai rạng nhà nấy”, không “vạch áo cho người xem lưng” đang dần bị xóa bỏ. 

 

• XÂY DỰNG GIA ĐÌNH LÀ TỔ ẤM CỦA MỖI NGƯỜI

 

Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã đề ra mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, là hạt nhân, tế bào lành mạnh của xã hội, tổ ấm của mỗi người; là nơi nuôi dưỡng, bồi đắp nhân cách, lối sống tôn trọng đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc; phát huy, nhân rộng các giá trị tốt đẹp góp phần thúc đẩy phát triển bền vững đất nước. Trong đó, từ nay đến 2030, phấn đấu 100% các gia đình được cung cấp thông tin, kiến thức về văn hóa ứng xử, kỹ năng giáo dục đạo đức, lối sống, tình yêu thương, truyền thống dân tộc và các giá trị văn hóa tốt đẹp; phòng ngừa rủi ro, tệ nạn xã hội, bạo lực trong gia đình; đặc biệt, quan tâm hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo, gia đình dân tộc thiểu số. 100% các gia đình được tuyên truyền, giáo dục về truyền thống dân tộc, truyền thống văn hóa, truyền thống gia đình và tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị tốt đẹp của gia đình hiện đại. 100% các địa phương có mô hình về truyền thống, giáo dục xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại cơ sở. 100% các địa phương đưa nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục hệ giá trị gia đình trong thời kỳ mới vào hương ước, quy ước của dòng họ, cộng đồng, làng xã. 100% nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được giáo dục, tư vấn về hôn nhân gia đình, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc. Phấn đấu hàng năm 90% vụ việc bạo lực gia đình được giải quyết theo quy định pháp luật; 100% người bị bạo lực gia đình được hỗ trợ cung cấp các dịch vụ thiết yếu; 100% địa phương có mô hình can thiệp, phòng ngừa và ứng phó bạo lực gia đình nhằm giảm tác hại của bạo lực gia đình, đặc biệt, với phụ nữ, người yếu thế và trẻ em.

 

Để đạt được những mục tiêu đó, ngành Văn hóa Lâm Đồng tiếp tục nâng cao nhận thức, giáo dục về giá trị gia đình; nêu gương các gia đình tiêu biểu, ứng xử chuẩn mực; phổ biến kiến thức, kỹ năng để các gia đình chủ động phòng, chống sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội. Nâng cao nhận thức để xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình; phòng, chống tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, bảo vệ sự ổn định và phát triển của gia đình. Giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; thúc đẩy bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em và chăm sóc người cao tuổi; ngăn chặn các tác động tiêu cực đến sự phát triển của gia đình trong xã hội hiện đại. Có chính sách đãi ngộ khuyến khích đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp, các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực gia đình, đặc biệt là phòng, chống bạo lực gia đình. Điều chỉnh chính sách phù hợp thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình và giảm thiểu yếu tố tác động tiêu cực đến chức năng kinh tế của gia đình.

 

Ông Nguyễn Viết Vân – Giám đốc Sở Văn hoá – Thể thao và – Du lịch Lâm Đồng nhấn mạnh: Để gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người, trong thời gian tới, việc giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc, giá trị gia đình sẽ không ngừng được đẩy mạnh. Từ đó, xây dựng nhân cách đạo đức, lối sống văn minh cho thế hệ trẻ thông qua sự phối hợp giáo dục từ gia đình, nhà trường và xã hội. Xây dựng gia đình là một môi trường an toàn cho trẻ em; bài trừ lối sống vị kỷ, thực dụng. Chú trọng tổ chức thực hành các hành vi văn hóa lành mạnh, ứng xử chuẩn mực trong gia đình nhằm tạo sự gắn kết, trao truyền và phát huy giá trị gia đình truyền thống tốt đẹp. Xây dựng các mô hình gia đình kiểu mẫu “ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền” trong các phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Tập trung vai trò nêu gương của ông bà, cha mẹ cho con cháu. Nhân rộng mô hình “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Biểu dương, khen thưởng những tấm gương gia đình hạnh phúc; đồng thời, phê phán, lên án, đấu tranh với những hành vi lệch chuẩn tạo dư luận tiêu cực, tác động xấu tới cộng đồng. Chăm lo giúp đỡ, hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình dân tộc thiểu số. Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc và động lực cho sự phát triển bền vững.

 

QUỲNH UYỂN 


Nguồn: http://baolamdong.vn/xahoi/202203/dua-cong-tac-gia-dinh-di-vao-chieu-sau-hieu-qua-3109275/