You are currently viewing Đức Trọng: Tập huấn quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022

Đức Trọng: Tập huấn quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022

(LĐ online) – Ngày 31/3, UBND huyện Đức Trọng tổ chức hội nghị tập huấn quy chế dân chủ cơ sở năm 2022, với sự tham gia của lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp; Chủ tịch UBND; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.

 

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

 

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được thông tin, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở như: Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; ngoài ra, các học viên được tiếp thu thêm một số văn bản mới về tổ chức và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Cường – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Đức Trọng đề nghị các báo cáo viên truyền đạt đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; các quy định về việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ. Các đại biểu nghiên cứu chuyên sâu tài liệu và những kiến thức đã được cung cấp để vận dụng thực hiện tốt việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

 

N.MINH


Nguồn: http://baolamdong.vn/chinhtri/202203/duc-trong-tap-huan-quy-che-dan-chu-o-co-so-nam-2022-3109590/