You are currently viewing Đức Trọng: Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Phong trào Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Đức Trọng: Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Phong trào Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Thời gian qua, bằng những việc làm thiết thực, Mặt trận Tổ quốc huyện Đức Trọng đã triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Phong trào Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, diện mạo nông thôn mới cũng ngày càng khởi sắc.

 

Ninh Loan là một trong 3 xã của huyện Đức Trọng được công nhận xã đạt Nông thôn mới nâng cao
Ninh Loan là một trong 3 xã của huyện Đức Trọng được công nhận xã đạt Nông thôn mới nâng cao

 

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng, trên cơ sở thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Lâm Đồng, chỉ đạo của Huyện ủy Đức Trọng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN từ huyện đến cơ sở xác định việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Phong trào Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhất là xây dựng các thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu” là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội của địa phương.

 

Để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Phong trào Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Đức Trọng đều hướng dẫn các nội dung, tiêu chí về xây dựng “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu” ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn các xã, thị trấn. Đồng thời, tổ chức hiệp thương nhiệm vụ với các tổ chức thành viên, các cơ quan liên quan và ban hành các kế hoạch chuyên đề để tập trung thực hiện; tổ chức các hoạt động tọa đàm, hội thảo để trao đổi kinh nghiệm xây dựng “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu”. Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác vận động Nhân dân, cộng đồng dân cư phát huy tinh thần đoàn kết, tự quản, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với quan điểm “Nhân dân làm chủ và Nhân dân là chủ”, đồng thời tiếp tục khẳng định sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, đưa hoạt động hướng về cơ sở và khu dân cư.

 

Qua 3 năm triển khai từ 2019-2021, đã nhận được sự quan tâm rất lớn của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, các ngành từ huyện đến cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ nguồn lực thông qua các chương trình đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội; sự phối hợp, thống nhất hành động của các tổ chức thành viên, các cơ quan liên quan đảm nhận những khâu công việc cụ thể để tổ chức thực hiện. Đến nay, toàn huyện đạt 70 “Khu dân cư tiêu biểu”, 24 “Khu dân cư kiểu mẫu” góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, tự quản, phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng, tôn tạo môi trường cảnh quan “sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn”, góp phần nâng cao đời sống, chất lượng cuộc sống của Nhân dân; đồng thời đã tạo chuyển biến tích cực, dần hình thành ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư; các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy, bước đầu hình thành nét văn hóa cộng đồng nông thôn mới văn minh. 

 

Hiện, toàn huyện có 14/14 xã đã được công nhận là “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, thị trấn Liên Nghĩa được công nhận “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, huyện Đức Trọng đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019; có 137/139 thôn, tổ dân phố được công nhận đạt chuẩn văn hóa, chiếm tỷ lệ 98,5%; số hộ gia đình văn hóa ước đạt 44.225/45.985 hộ đăng ký, đạt 96,1% (chỉ tiêu 96%), đến nay có 3 xã đạt xã Nông thôn mới nâng cao: Tân Thành, Tân Hội và Ninh Loan. 

 

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Phong trào Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhất là xây dựng các thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu” đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của đông đảo tầng lớp Nhân dân, bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển, an ninh giữ vững, mang lại nhiều đổi thay tích cực, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và vật chất của Nhân dân trên địa bàn huyện.

 

Thông qua xây dựng Mô hình “Khu dân cư kiểu mẫu”, “Khu dân cư tiêu biểu”, cấp ủy, chính quyền các cấp và cộng đồng người dân đã nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về vai trò, tầm quan trọng của cuộc vận động trong đời sống xã hội. Đồng thời, góp phần khơi dậy, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau xây dựng kinh tế nhằm xóa đói giảm nghèo, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm; xây dựng, thực hiện tốt quy chế dân chủ, các quy ước, hương ước, kỷ cương pháp luật, nhất là việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét; xóa bỏ các thủ tục lạc hậu, hình thành nếp sống văn hóa mới trong Nhân dân. Cùng đó, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp của người dân ngày càng được nâng lên; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao, từ đó đã tạo sự thay đổi rõ nét diện mạo bộ mặt nông thôn, góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương; các phong trào xây dựng gia đình, thôn, tổ dân phố văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị đi vào chiều sâu đã góp phần quan trọng làm cho diện mạo địa phương ngày càng khởi sắc.

 

NHẬT MINH


Nguồn: http://baolamdong.vn/chinhtri/202206/duc-trong-thuc-hien-hieu-qua-chi-thi-so-05-cttw-gan-voi-phong-trao-xay-dung-nong-thon-moi-do-thi-van-minh-3119522/