You are currently viewing Giới và bình đẳng giới trong ngành Giáo dục

Giới và bình đẳng giới trong ngành Giáo dục

Tháng 3/2021, Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới (BĐG) giai đoạn 2021-2030; tháng 1/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Kế hoạch hành động vì tiến bộ và BĐG. Chủ trương ưu việt của quốc gia đã và đang được ngành GDĐT Lâm Đồng hiện thực hóa hiệu quả. 

 

Tập huấn về giới và bình đẳng giới của ngành Giáo dục Lâm Đồng
Tập huấn về giới và bình đẳng giới của ngành Giáo dục Lâm Đồng

 

• BÌNH ĐẲNG VÀ TIN TƯỞNG TRAO QUYỀN

 

Mục tiêu được đặt ra trong ngành Giáo dục là tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, tiếp cận và thụ hưởng bình đẳng trong lĩnh vực giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước. Cùng đó, bảo đảm sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp học, trình độ đào tạo và các cấp quản lý giáo dục nhằm phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, góp phần thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, hướng tới thực hiện cam kết đạt mục tiêu phát triển bền vững về BĐG và trao quyền cho phụ nữ. 

 

Theo đó, 5 nhóm mục tiêu cùng các chỉ tiêu cụ thể là: Bảo đảm các vấn đề về giới, BĐG được đưa vào chương trình giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân; Thu hẹp khoảng cách giữa trẻ em trai và gái trong tiếp cận giáo dục ở các vùng, miền; Tăng tỷ lệ nữ tham gia các vị trí quản lý, lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục, các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và nghiên cứu khoa học; Công tác thông tin, truyền thông và Tăng cường năng lực bộ máy quản lý nhà nước về BĐG. Để đạt được các mục tiêu này, ngành Giáo dục và mỗi cơ sở giáo dục đồng thời triển khai những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Trước hết là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; cụ thể hóa bằng việc xây dựng và ban hành các văn bản, tài liệu, nội dung về BĐG và thực hiện lồng ghép vấn đề BĐG.Hiện thực được minh chứng bằng việc bảo đảm nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho mọi người. Thước đo thực tiễn là góp phần về lượng và chất trong nhiệm vụ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ nữ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới; đồng thời, tăng cường phối hợp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước nhằm tạo động lực cho phụ nữ phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Đó còn là đẩy mạnh tập huấn, kiểm tra và công tác tuyên truyền.

 

• LÂM ĐỒNG CƠ BẢN ĐỦ VỀ SỐ LƯỢNG VÀ CÓ CHẤT LƯỢNG

 

Báo cáo mới nhất của Sở GDĐT Lâm Đồng, ngày 30/5/2022, cho biết: toàn ngành có 21.378 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên (CBQL, GV, NV), trong đó, nữ chiếm 79,16% và nữ là người đồng bào dân tộc có 1.643 người. Hầu hết đội ngũ nhà giáo có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn cao (bậc mầm non đạt chuẩn 95,3%, trên chuẩn 39,7%; bậc tiểu học đạt chuẩn 99,8%, trên chuẩn 31,6%; bậc THCS đạt chuẩn 99,8%, trên chuẩn 78%;bậc THPT đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 30%; hệ trung cấp chuyên nghiệp đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 5,2% và cao đẳng đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 40%). Theo Phó Giám đốc Sở GDĐT Huỳnh Quang Long: “Đội ngũ CBQL, GV, NV cơ bản đủ về số lượng, có chất lượng, đảm bảo thực hiện công tác quản lý, dạy học trong các đơn vị, có ý thức chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, tận tụy với nghề, cần cù chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao, sáng tạo và quyết tâm tự bồi dưỡng nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. 

 

Cùng với kết quả về triển khai chỉ đạo và hướng dẫn các nội dung Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) và BĐG; truyền thông, phối hợp giải quyết các vấn đề bạo lực trên cơ sở giới; kiểm tra hoạt động; tập huấn; phối hợp liên ngành,thực hiện chính sách ưu tiên, ngành Giáo dục Lâm Đồng đã chú ý đến công tác cán bộ nữ. Toàn ngành hiện có 1.029/1.512 cán bộ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo;trong đó CBQL là dân tộc thiểu số có 42 người. Lãnh đạo toàn ngành chiếm tỷ lệ 65% nữ: với mầm non đạt tỷ lệ 100% (542/542 trường học) còn bậc tiểu học đạt 62,5% với 320/512 trường; THCS đạt 32,7% với 119/363 trường; THPT đạt 27,2% với 48/176 trường và Sở GDĐT đạt 31,6% với 6/19 lãnh đạo. 

 

Cũng theo ông Huỳnh Quang Long, ngành đã chú ý đến việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, quan tâm đề bạt cán bộ nữ vào các chức danh chủ chốt của ngành theo quy hoạch; trong từng cơ quan, đơn vị đã có sự quan tâm và nhận thức đúng đắn về đội ngũ cán bộ nữ, cơ bản không còn phân biệt nam, nữ trong việc lựa chọn, tiếp nhận, đề bạt cán bộ, quản lý lãnh đạo. Trong phân công, bố trí, sử dụng cán bộ nữ từng bước đã chú ý đến việc đảm bảo phù hợp với điều kiện đặc thù về giới nên đã phát huy tốt sự cống hiến của đội ngũ cán bộ nữ; quan tâm đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, quản lý nhà nước và phát triển đảng trong nữ nhà giáo và lao động. Cùng đó, “từng bước chú trọng đến đội ngũ trẻ, năng động, có triển vọng lâu dài để đưa vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hằng năm về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị, quản lý nhà nước, quản lý ngành”, ông Long cho biết.

 

Để ngày càng thu hẹp khoảng cách giới và phát huy năng lực, tiềm năng của đội ngũ nữ, ngành Giáo dục Lâm Đồng đã nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc. Đó là phong trào chưa đều khắp ở các vùng, miền;nhiều nơi thành lập Ban VSTBPN cấp cơ sở nhưng hiệu quả hoạt động chưa cao. Hoạt động của Ban VSTBPN ngành chủ yếu là lồng ghép nên hình thức, nội dung chưa phong phú, chưa có chiều sâu, kinh phí hoạt động ở cơ sở không có, kinh phí hoạt động ở cấp ngành rất hạn hẹp. Các thành viên trong Ban VSTBPN còn kiêm nhiệm quá nhiều công tác nên không có điều kiện chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ở cơ sở mà chủ yếu là phối hợp với Ban Nữ công Công đoàn ngành… Cần tăng cường tỷ lệ nữ tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên hơn và tham dự bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước. Thực tế tỷ lệ nữ được quy hoạch vẫn thấp hơn so nam giới…

 

MINH ĐẠO


Nguồn: http://baolamdong.vn/xahoi/202206/gioi-va-binh-dang-gioi-trong-nganh-giao-duc-3119699/