You are currently viewing Hội nghị Huyện uỷ Di Linh lần thứ 30

Hội nghị Huyện uỷ Di Linh lần thứ 30

(LĐ online) – Chiều 17/6, Huyện Uỷ Di Linh tổ chức Hội nghị lần thứ 30. Đồng chí Đinh Văn Tuấn – Bí thư Huyện uỷ Di Linh chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Đinh Văn Tuấn – Bí thư Huyện uỷ Di Linh chủ trì hội nghị
Đồng chí Đinh Văn Tuấn – Bí thư Huyện uỷ Di Linh chủ trì hội nghị

 

Hội nghị lần này nhằm thông qua các chương trình hành động của Huyện uỷ để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết quan trọng của Tỉnh uỷ Lâm Đồng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 gồm: Nghị quyết số 12 về chuyển đổi số; Nghị quyết số 13 về phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; Nghị quyết số 14 về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

 

Cụ thể, Huyện Di Linh đã xác định các mục tiêu cụ thể và đưa ra các giải pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Tỉnh uỷ. Đối với Nghị quyết số 12 về chuyển đổi số, huyện Di Linh xác định mục tiêu: Triển khai áp dụng công nghệ số, dữ liệu số để đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành của cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội thuộc huyện; xây dựng chính quyền điện tử tiến tới chính quyền số nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp, đảm bảo người dân có thể tiếp cận, sử dụng dịch vụ thuận tiện mọi lúc, mọi nơi, đặc biệt là trong giải quyết hồ sơ, thủ tục; khuyến khích phát triển mạnh kinh tế số, thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp công nghệ số, tạo động lực phát triển xã hội số; ưu tiên tập trung chuyển đổi số trong các lĩnh vực về y tế, giáo dục, du lịch, nông nghiệp,…

 

Đối với Nghị quyết số 13, huyện Di Linh xác định đẩy nhanh cơ cấu kinh tế, nâng cao tỷ trọng của ngành công nghiệp trong cơ cấu kinh tế. Phát triển công nghiệp có chọn lọc; ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, các ngành mũi nhọn theo hướng hiện đại, bền vững; nâng cao tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế. Tạo được bước đột phá trong phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo trên cơ sở khai thác nguồn nguyên liệu sản có, tạo ra giá trị sản phẩm có chất lượng và có sức cạnh tranh cao. 

 

Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp phục vụ thu hút đầu tư các dự án công nghiệp có quy mô, công nghệ tiên tiến; Phát triển công nghiệp trên cơ sở phải gắn liền với Quy hoạch của tỉnh; phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp là một phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đảm bảo ổn định xã hội và quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống của Nhân dân; phát triển các nhà máy ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ số trong công nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội. Bảo vệ phát huy và duy trì các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp và làng nghề truyền thống của địa phương. 

Phát triển công nghiệp – TTCN gắn với phát triển nông thôn mới, đến năm 2025 huyện đạt nông thôn mới và đến năm 2030 huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời gắn với mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nền công nghiệp theo hướng hiện đại, có tính cạnh tranh cao đến năm 2030.

 

Và đối với Nghị quyết số 14 huyện Di Linh hướng tới mục tiêu Phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác cải cách hành chính, quyết tâm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, uy tín, năng lực, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Từng bước hiện đại hoá, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong cơ quan Đảng, Nhà nước. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân.

 

Tại hội nghị lần này, các vấn đề về xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên và những vấn đề liên quan đến công tác cán bộ tại địa phương cũng đã được thực hiện.

 

NGỌC NGÀ


Nguồn: http://baolamdong.vn/chinhtri/202206/hoi-nghi-huyen-uy-di-linh-lan-thu-30-3121406/