You are currently viewing Hướng dẫn thực hiện thông tin và truyền thông trong các chương trình mục tiêu quốc gia

Hướng dẫn thực hiện thông tin và truyền thông trong các chương trình mục tiêu quốc gia

(LĐ online) – Chiều 4/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác hướng dẫn thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về thông tin trong các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 -2025. Tham dự tại đầu cầu Lâm Đồng có lãnh đạo đạo Sở Thông tin và truyền thông, cùng đại diện phòng ban chuyên môn của Sở.  

 

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đã nêu lên dự thảo quy định chi tiết tiêu chí thông tin và truyền thông trong Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025; dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện nội dung thông tin và truyền thông trong chương trình mục tiêu quốc gia  xây dựng nông thôn mới; báo cáo dự thảo thông tư hướng dẫn tiểu dự án giảm nghèo về thông tin; báo cáo dự thảo thực hiên nội dung thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và công tác xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về thông tin truyền thông. 

 

Theo đó, trong 19 tiêu chí về xây dựng thôn mới, tiêu chí thông tin và truyền thông là tiêu chí số 8 với 4 nội dung liên quan đến xã đạt chuẩn nông thôn mới và 5 nội dung về xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

 

Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: Trong giai đoạn 2021 – 2025, chỉ còn 3 chương trình mục tiêu quốc gia được Quốc hội phê duyệt đó là: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 – 2025. Thứ trưởng nhấn mạnh: Nguyên tắc thực hiện các nội dung về thông tin và truyền thông là đảm bảo không trùng lặp với nội dung thực hiện ở các chương trình, đề án sử dụng ngân sách nhà nước khác; phân định rõ phạm vi, nội dung đầu tư và trách nhiệm quản lý. Các nội dung phải phù hợp với khả năng tiếp cận của người dân ở nông thôn, phù hợp với đặc thù các khu vực; đảm bảo hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí.

 

Ngành thông tin truyền thông được giao 2 nhiệm vụ trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Đó là tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống truyền thanh cơ sở và phát triển hoàn thiện hệ thống cơ sở tần số, chuyển đối số trong nông nghiệp nông thôn. Đối với các tiểu dự án giảm nghèo về thông tin tập trung nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở, tăng cường thông tin, tuyên truyền phục vụ phát triển nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu cho xã hội. 

 

Riêng nội dung thông tin trong mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm hướng tới mục tiêu thực hiên thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị hợp tác và phát triển hỗ trợ thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo an ninh trật tự.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã cơ bản thống nhất với các nội dung dự thảo báo cáo hướng dẫn của của Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng thời, tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến các chuyên đề hướng dẫn với những nội dung cụ thể và thiết thực nhằm hoàn thiện các báo cáo dự án do Bộ thông tin và Truyền thông chủ trì; trong đó, nhấn mạnh đến nội dung của các tiêu chí về xã đạt chuẩn nông thôn mới và xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao với các tiêu chí định lượng cụ thể hơn; việc kết nối các tiêu chí xây dựng nông mới và các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi để đạt chuẩn về nội dung thông tin. Đặc biệt, cần chia nhỏ lộ trình thực hiện của cả giai đoạn 2021 – 2025 sao cho hiệu quả và thiết thực nhất. 

 

Đối với các ý kiến đóng góp của các đơn vị sẽ được Bộ tổng hợp để hoàn thiện nội dung báo cáo để triển khai hiệu quả mục tiêu phát triển nhiệm vụ về thông tin và truyền thông trong các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025.

 

DIỄM THƯƠNG


Nguồn: http://baolamdong.vn/xahoi/202204/huong-dan-thuc-hien-thong-tin-va-truyen-thong-trong-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-3110090/