You are currently viewing Khát vọng đường nông thôn (bài 2)

Khát vọng đường nông thôn (bài 2)

 

Bài 2: Tạo đà phát triển kinh tế – xã hội

 

Lâm Đồng dự kiến kinh phí đầu tư khoảng 915 tỷ đồng để thực hiện hoàn thành các tiêu chí về giao thông nông thôn như:duy tu bảo trì, đầu tư xây dựng mới, nâng cấp trên mặt đường cũ các tuyến đường huyện, xã, thôn, ngõ xóm, nội đồng… 

 

Nhân dân tự nguyện đóng góp sức người, sức của trong xây dựng đường giao thông, công trình dân sinh
Nhân dân tự nguyện đóng góp sức người, sức của trong xây dựng đường giao thông, công trình dân sinh

 

Nguồn lực thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh quản lý hỗ trợ một phần từ vốn đầu tư phát triển các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó, cùng với ngân sách Trung ương phân bổ, ngân sách địa phương đối ứng để thực hiện, thì rất cần nguồn lực từ công tác xã hội hóa, sự chung tay đóng góp của các doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt là tinh thần tự nguyện đóng góp của Nhân dân như hiến đất xây dựng các công trình, hiến đất làm đường giao thông…

 

Nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra, đòi hỏi việc cần thiết phải xem xét, phê duyệt sớm và thực hiện Đề án “Phát triển đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”. Đây là cơ sở quan trọng để bước sang giai đoạn 2021 – 2025, toàn tỉnh tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW theo Kết luận số 54-KL/TW của Trung ương về xây dựng nông thôn mới phải bền vững, toàn diện, đi vào chiều sâu. Một trong những tiền đề căn bản chính là tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng giao thông nông thôn theo hướng nâng cao chất lượng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật. Chú trọng công tác bảo trì, tăng cường cảnh quan và đảm bảo an toàn giao thông cho các tuyến đường huyện, xã, thôn, xóm, phục vụ nhu cầu thiết yếu của Nhân dân. 

 

Và để Lâm Đồng hoàn thành tiêu chí, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước năm 2025, cấp xã của tỉnh phải đạt được mục tiêu 100% số xã có tiêu chí số 2 về giao thông thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới. Trong đó, 50% số xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao.

 

Ngoài ra, mục tiêu cấp huyện của tỉnh phải nỗ lực đạt được đó là 100% số huyện đạt chuẩn tiêu chí số 2 về giao thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới. Trong đó, có 25% số huyện phải đạt chuẩn tiêu chí số 2 về giao thông thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao. 

 

Nhiệm vụ trước mắt và lâu dài đặt ra cho Lâm Đồng giai đoạn 2021 – 2025 đó là 100% km đường huyện, đường xã phải được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, 100% số km đường thôn, 85% số km đường xóm, 80% km đường nội đồng phải được cứng hóa đạt chuẩn theo quy hoạch, được bảo trì hằng năm, đảm bảo sáng – xanh – sạch – đẹp và đặc biệt lưu ý phải có các hạng mục cần thiết như: biển báo, biển chỉ dẫn, gờ giảm tốc độ, cây xanh… theo đúng quy định. 

 

Không ngừng vận động, phát triển là nhu cầu tất yếu của xã hội. Để tiếp tục thực hiện “khát vọng phồn thịnh” cho mảnh đất Nam Tây Nguyên giàu đẹp thì việc hoàn thiện các tiêu chí để Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025 là mục tiêu nhiệm vụ tối quan trọng. Theo đó, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, phát huy mạnh mẽ vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh” trong giai đoạn mới với yêu cầu mới đòi hỏi cao hơn. Hơn lúc nào hết, luôn cần sự chung tay góp sức của toàn dân để cùng nhau đoàn kết xây dựng phát triển Lâm Đồng ngày càng giàu mạnh hơn.

 

NGUYỆT THU


Nguồn: http://baolamdong.vn/doi-song/202206/khat-vong-duong-nong-thon-bai-2-3121736/