You are currently viewing Lạc Dương: Quán triệt, tuyên truyền kế hoạch, chương trình hành động về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và quản lý, bảo vệ rừng

Lạc Dương: Quán triệt, tuyên truyền kế hoạch, chương trình hành động về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và quản lý, bảo vệ rừng

(LĐ online) – Ngày 9/6, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Dương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kế hoạch số 52-KH/HU, Chương trình hành động số 37-CTr/HU của Huyện ủy về thực hiện Kế hoạch số 33-KH/TU, Nghị quyết số 10-NQ/TU của Tỉnh ủy. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính Hội trường Huyện ủy đến điểm cầu 5 xã trên địa bàn.

 

Bí thư Huyện ủy Lạc Dương Phạm Triều quán triệt nội dung Kế hoạch số 52-KH/HU của Huyện ủy
Bí thư Huyện ủy Lạc Dương Phạm Triều quán triệt nội dung Kế hoạch số 52-KH/HU của Huyện ủy

 

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cấp huyện; cán bộ, công chức các xã; bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy; đại diện lãnh đạo MTTQ và đoàn thể các xã đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Kế hoạch số 52-KH/HU của Huyện ủy về thực hiện Kế hoạch số 33-KH/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Chương trình hành động số 37-CTr/HU về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 17/02/2022 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. 

 

Đối với Đảng bộ thị trấn Lạc Dương, đồng chí Bí thư Đảng ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kế hoạch số 52-KH/HU và Chương trìnhhành động số 37-CTr/HU của Huyện ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các chức sắc tôn giáo tại địa phương. 

 

Đối với chi bộ các trường THPT trên địa bàn và Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện lồng ghép việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kế hoạch số 52-KH/HU và Chương trình hành động số 37-CTr/HU của Huyện ủy vào nội dung bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2022.

 

Sau đợt học tập, quán triệt do Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Kế hoạch số 52-KH/HU và Chương trình hành động số 37-CTr/HU của Huyện ủy đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tại địa phương, đơn vị mình. Đẩy mạnh lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến qua sinh hoạt của chi bộ, các tổ chức quần chúng, cụm dân cư, các hoạt động tập thể.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Huyện ủy
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Huyện ủy

 

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội từ huyện đến cơ sở và mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nắm vững các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Kế hoạch số 33-KH/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Nghị quyết số 10-NQ/TU, của Tỉnh uỷ và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, đất đai, tài nguyên khoáng sản. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp uỷ, các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên trong thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện lần thứ XI và nhiệm vụ chính trị hàng năm của địa phương, cơ quan, đơn vị.

 

T. HƯƠNG


Nguồn: http://baolamdong.vn/chinhtri/202206/lac-duong-quan-triet-tuyen-truyen-ke-hoach-chuong-trinh-hanh-dong-ve-xay-dung-chinh-don-dang-va-quan-ly-bao-ve-rung-3120160/