You are currently viewing Lạc Dương: Tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2022

Lạc Dương: Tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2022

(LĐ online) – Trong 2 ngày 30, 31/5, huyện Lạc Dương mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác CCHC trên địa bàn huyện.

 

Các học viên tham dự lớp học
Các học viên tham dự lớp học

 

Tham dự lớp tập huấn có 37 học viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, chuyên viên phụ trách công tác CCHC trên địa bàn huyện. Trong thời gian 2 ngày, các học viên được nghiên cứu 4 nội dung cơ bản gồm: Một số vấn đề chung về công tác CCHC; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp huyện, cấp xã; Xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; Kỹ năng xây dựng kế hoạch và báo cáo CCHC trên địa bàn huyện. 

 

Lớp tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác CCHC trên địa bàn huyện bổ sung, cập nhật, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, áp dụng vào thực tiễn công việc của cơ quan, đơn vị.  Qua đó, góp phần tham mưu tốt, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách thể chế, thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hiện đại hóa hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

 

Thời gian qua, công tác CCHC của huyện Lạc Dương đã đạt được những kết quả tích cực, UBND huyện tập trung chỉ đạo thực hiện cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Cùng với đó, UBND huyện luôn quan tâm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, mạng lưới công nghệ thông tin từ huyện tới các xã; đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Hiện huyện Lạc Dương đã tiến hành xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử thông qua triển khai ứng dụng công nghệ thông tin. Đến nay, các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn áp dụng đầy đủ các ứng dụng các phần mềm quản lý văn bản và điều hành, một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông, dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số.  

 

T. HƯƠNG


Nguồn: http://baolamdong.vn/xahoi/202205/lac-duong-tap-huan-nghiep-vu-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-nam-2022-3118701/