You are currently viewing Lan tỏa Phong trào thi đua ”Dân vận khéo” ở Di Linh

Lan tỏa Phong trào thi đua ”Dân vận khéo” ở Di Linh

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được các cấp ủy đảng cũng như chính quyền, Khối Dân vận, Mặt trận và đoàn thể tại Di Linh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Từ đó, nhiều Mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực đời sống xã hội đã được xây dựng, nhân rộng và có sức lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn. 

 

Mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại Di Linh
Mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại Di Linh

 

Những năm qua, Huyện ủy Di Linh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Phong trào “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy Di Linh, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và Khối Dân vận tại địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và triển khai xây dựng các Mô hình “Dân vận khéo” để nhân rộng trên địa bàn. 

 

Hằng năm, Ban Dân vận Huyện ủy Di Linh và Khối Dân vận cơ sở đều có kế hoạch để xây dựng các Mô hình “Dân vận khéo” để các cơ quan, tổ chức, tập thể và cá nhân tự đăng ký thực hiện; đồng thời có hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện, tìm ra “cái khéo” trong vận động, tập hợp những điển hình nổi bật, có sức lan toả để nhân ra diện rộng. Kết quả trên địa bàn huyện Di Linh có rất nhiều Mô hình “Dân vận khéo” ở tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội được triển khai nhân rộng. Trong đó, tiêu biểu như các Mô hình: Tổ hợp tác sản xuất cà phê; Hợp tác xã Cựu Chiến binh sản xuất kinh doanh tổng hợp; Mô hình Hợp tác xã trái cây sạch; Mô hình Chuyển đổi diện tích lúa 1 vụ sang trồng ngô; Mô hình Ghép chồi bơ, trồng xen một số loại cây ăn quả; Tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất, hiến cây, đóng góp ngày công và kinh phí xây dựng hạ tầng nông thôn; vận động Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số làm sân, cổng, hàng rào; Mô hình Phân loại rác, thu gom phế liệu; Mô hình Con đường hoa, trồng hoa ven đường, hàng rào hoa, hàng rào xanh; Mô hình Con đường sáng – xanh – sạch – đẹp… Ngoài ra, các Mô hình “Dân vận khéo” tại Di Linh cũng hướng đến nội dung tuyên truyền, vận động người dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xóa bỏ các hủ tục; bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc; xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng; chung tay vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh… 

 

Theo đánh giá của Ban Dân vận Huyện ủy Di Linh, Phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các mô hình hiệu quả trên địa bàn đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Thông qua việc xây dựng các Mô hình “Dân vận khéo” đã huy động được nhiều tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc và xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Các Mô hình “Dân vận khéo” đã đem lại những hiệu quả thiết thực, giúp đỡ Nhân dân vươn lên thoát nghèo, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở; góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh ngay từ cơ sở. Đặc biệt, thời gian qua, Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới ở Di Linh đã được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và các ngành phối hợp triển khai thực hiện. Phong trào đã tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới được Nhân dân đồng tình hưởng ứng. 

 

Đồng chí Đinh Văn Tuấn – Bí thư Huyện ủy huyện Di Linh cho biết, Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã thúc đẩy, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua của các cấp, ngành trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội; đồng thời, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh trên địa bàn. Thời gian tới, Huyện ủy Di Linh sẽ tiếp tục chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thực hiện các mô hình, điển hình và Phong trào thi đua “Dân vận khéo” có hiệu quả thiết thực, trở thành việc làm thường xuyên, liên tục; xây dựng được nhiều Mô hình, điển hình “Dân vận khéo” có sức lan toả lớn. Các Phong trào thi đua “Dân vận khéo” cũng sẽ tiếp tục vận động Nhân dân phát triển, sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao phù hợp với từng vùng; sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng bền vững; thực hiện chuyển giao, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, ứng dụng vào lao động sản xuất nhằm nâng cao chất lượng nông sản, hàng hóa; tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các Cuộc vận động “Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh, Tổ quốc”; “Xây dựng nông thôn mới”…

 

DUY DANH


Nguồn: http://baolamdong.vn/chinhtri/202205/lan-toa-phong-trao-thi-dua-dan-van-kheo-o-di-linh-3118473/