You are currently viewing Ngành Xây dựng: Tích cực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Ngành Xây dựng: Tích cực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là công tác trọng tâm, ngành Xây dựng thời gian qua đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ bao gồm cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ và cải cách tài chính công. Qua đó, góp phần khơi thông, phát huy hiệu quả đầu tư, tăng cường phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, giảm chi phí cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khi đến giao dịch các lĩnh vực liên quan đến ngành Xây dựng.

 

Góc đô thị Đà Lạt
Góc đô thị Đà Lạt

 

Đối với Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, công tác cải cách hành chính được xác định là một trong 3 nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy lãnh đạo Sở luôn đặc biệt quan tâm, chỉ đạo, điều hành quyết liệt các phòng, ban triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính. Và công tác này cũng được cụ thể hóa thông qua việc xây dựng, ban hành các kế hoạch cải cách hành chính; kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, tuyên truyền cải cách hành chính; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật. Để nâng cao chất lượng CCHC, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, Sở Xây dựng đã không ngừng hoàn thiện hệ thống thể chế chuyên ngành, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chủ động rà soát các văn bản chuyên ngành của Trung ương và địa phương, từ đó, kiến nghị UBND tỉnh sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung không còn phù hợp. Đồng thời, ban hành các văn bản điều hành, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC, nâng cao chỉ số CCHC, xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); cập nhật thường xuyên TTHC các lĩnh vực của ngành, niêm yết danh mục TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại Sở Xây dựng và đăng tải trên trang, cổng thông tin điện tử.

 

Hàng năm, trên cơ sở kết quả chỉ số CCHC, Sở tổ chức rà soát, đánh giá các tiêu chí không đạt, từ đó xây dựng giải pháp cụ thể để nâng cao các tiêu chí của CCTTHC nhằm phát huy những mặt đã làm được và khắc phục những hạn chế, yếu kém, tồn tại và gắn với công tác bình xét thi đua khen thưởng của cơ quan. Ngành còn tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch chuyển đổi số ngành Xây dựng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan. Ban Giám đốc Sở đặc biệt quan tâm và thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban liên quan thực hiện tốt công tác CCHC, tổ chức tập huấn và quán triệt đến từng công chức, viên chức về ý thức, trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao, nhất là đối với việc giải quyết các TTHC một cửa, một cửa liên thông. Vì vậy, trong năm 2021, công tác cải cách hành chính của ngành được đánh giá cao vì có những chuyển biến tốt hơn so với những năm trước. 

 

Cải cách hành chính cũng thể hiện ở việc đồng hành hỗ trợ các doanh nghiệp ngành Xây dựng. Ngành đã tập trung thực hiện đảm bảo về thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan không quá 63 ngày theo tinh thần Chỉ thị số 08/CT-TTg và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, bao gồm: thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, cấp phép xây dựng. Bên cạnh đó, chủ động bám sát các quy định pháp luật, tình hình thực tế của cơ quan và các TTHC mới để tiếp tục cập nhật, đổi mới quy trình tiếp nhận, xử lý cũng như thực hiện lồng ghép một số TTHC liên quan đến công tác cấp phép xây dựng để cắt giảm thời gian. Theo báo của của Sở Xây dựng, năm 2021, về kết quả cải cách hành chính của Sở và các địa phương đã đạt được kết quả rất tốt, không có hồ sơ bị trễ hạn. Riêng đối với Sở Xây dựng, xử lý trước hạn đạt trên 99,6%. Thời gian giải quyết hồ sơ được rút ngắn, chất lượng giải quyết hồ sơ cũng được nâng lên.

 

Đặc biệt, thời gian gần đây, Sở Xây dựng thường xuyên cập nhật thông tin, văn bản và các giấy tờ hồ sơ lên cổng thông tin điện tử của Sở, kết nối vào cổng thông tin điện tử của tỉnh, điều này đã tạo thuận tiện cho người dân và các doanh nghiệp, đơn vị trong việc theo dõi và nắm bắt thông tin của ngành. Hiện nay, người dân và doanh nghiệp còn có thể ngồi tại nhà thao tác trên máy tính để nộp một số giấy tờ hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. 

 

Trong nỗ lực cải thiện lề lối làm việc, nêu cao tinh thần phục vụ; hàng năm, Sở còn tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực Xây dựng để thông báo rộng rãi bức tranh tổng thể của ngành xây dựng và tiếp nhận ý kiến trao đổi, tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp để cùng phối hợp, triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, kế hoạch của ngành. Theo nhận xét của các doanh nghiệp, Sở Xây dựng đang cho thấy ngày càng hoạt động chuyên nghiệp và chủ động có những hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong thực hiện các hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, cũng như công tác tư vấn thiết kế, lập đồ án quy hoạch,… Điều này được một số doanh nghiệp nhận xét và đánh giá cao tại các hội nghị gặp mặt đối thoại và các hội nghị tổng kết ngành.

 

Đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đến hết năm 2021, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã đề xuất nâng cấp mức độ thủ tục hành chính lên mức độ 3, 4 đối với 28 thủ tục. Hiện, tổng số thủ tục hành chính mức độ 3, 4 của Sở Xây dựng là 26 thủ tục hành chính, trong đó, mức độ 3 là 24 thủ tục hành chính, mức độ 4 là 2 thủ tục hành chính. Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính, Sở đặc biệt quan tâm đến việc tăng cường trách nhiệm cán bộ, công chức tiếp nhận tại Bộ phận 1 cửa; tiếp tục rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính để kịp thời cập nhật mới hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân cũng như trong công tác quản lý Nhà nước của ngành từ cấp Sở, đến cấp huyện; tăng cường phân cấp cho địa phương. 

 

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp CCHC của ngành Xây dựng đã và đang từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của cơ quan Nhà nước; cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tiếp cận thông tin quản lý của ngành một cách nhanh chóng và thuận tiện.

 

NGUYỄN NGHĨA


Nguồn: http://baolamdong.vn/xahoi/202204/nganh-xay-dung-tich-cuc-cai-cach-hanh-chinh-cai-thien-moi-truong-dau-tu-kinh-doanh-3110314/