You are currently viewing Những vấn đề đặt ra trong thực hiện cải cách hành chính ở Di Linh

Những vấn đề đặt ra trong thực hiện cải cách hành chính ở Di Linh

Từ năm 2019 đến nay, chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của huyện Di Linh liên tục giảm. Điều này đặt ra cho địa phương này những nhiệm vụ cần thiết để từng bước cải thiện chỉ số CCHC nhằm thực hiện thắng lợi các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 

Triển khai kế hoạch phát triển chính quyền số là một trong những nội dung CCHC ở huyện Di Linh. Ảnh: H.Yên
Triển khai kế hoạch phát triển chính quyền số là một trong những nội dung CCHC ở huyện Di Linh. Ảnh: H.Yên

 

Để thực hiện tốt công tác CCHC, hằng năm, huyện Di Linh đã ban hành kế hoạch CCHC. Theo đó, địa phương phân công trách nhiệm cụ thể, xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, sản phẩm, thời gian hoàn thành; kế hoạch được triển khai đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn huyện để căn cứ xây dựng kế hoạch và thực hiện cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. 

 

Theo đánh giá của Phòng Nội vụ huyện Di Linh, năm 2021, những kế hoạch về lĩnh vực CCHC được xây dựng và triển khai thực hiện đảm bảo nội dung, tiến độ; các văn bản được ban hành kịp thời, cụ thể, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với công tác CCHC..

 

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn đã được triển khai thống nhất theo hướng dẫn chung; tính minh bạch và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị giải quyết TTHC trên địa bàn huyện được nâng cao. Cải cách TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã tạo sự liên kết, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị nhằm giải quyết nhanh chóng công việc cho các tổ chức, cá nhân khi có liên hệ.

 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành tiếp tục được quan tâm, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động trang thông tin điện tử của huyện.

 

Tuy nhiên, từ năm 2019 đến năm 2021, chỉ số CCHC của huỵên Di Linh liên tục giảm so với các địa phương khác trong tỉnh, từ xếp thứ 3 năm 2019, giảm xuống thứ 6 năm 2020 và đứng thứ 8 toàn tỉnh trong năm 2021.

 

Tại Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2021, Chủ tịch UBND huyện Di Linh, Trần Đức Công đã nêu lên những tồn tại trong thực hiện công tác CCHC của địa phương như: Ở một số xã, thị trấn công tác chỉ đạo, điều hành đôi lúc chưa sâu sát, công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, liên tục, việc đôn đốc thực hiện chưa quyết liệt; việc chấn chỉnh hoạt động sau kiểm tra chưa nghiêm túc, các hạn chế trong tổ chức thực hiện chưa được khắc phục triệt để.

 

Việc sử dụng hệ thống một cửa điện tử trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại Bộ phận một cửa của UBND các xã, thị trấn còn hạn chế. Tỷ lệ hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn thấp.

 

Một số cơ quan, đơn vị chưa khai thác tốt Hệ thống một cửa điện tử trong giải quyết TTHC nên quy trình xử lý hồ sơ trên hệ thống chưa dứt điểm dẫn đến tình trạng còn hồ sơ quá hạn chưa được xử lý trên hệ thống; vẫn còn tình trạng hồ sơ giải quyết trả quá hạn, nhất là lĩnh vực đất đai. Một số công chức thừa hành ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chưa tích cực trong thực thi chức trách, nhiệm vụ; tính chuyên nghiệp, năng động, tinh thần thái độ phục vụ của một số ít công chức chưa cao…

 

Trên cơ sở những hạn chế còn tồn tại, để nâng cao chỉ số CCHC của địa phương, huyện Di Linh đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện. Ông Trần Đức Công khẳng định thêm: “Để nâng chỉ số CCHC của huyện, cần có sự chung tay của cả hệ thống chính trị vào công tác CCHC”.

 

 Theo đó, huyện Di Linh đã chỉ đạo tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong từng cơ quan, đơn vị; phải thật sự quan tâm đến công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách TTHC, cần có sự chỉ đạo quyết liệt, đưa ra được các giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả, đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch CCHC.

 

Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, hệ thống một cửa điện tử của huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện bảo đảm cho việc giải quyết các công việc của cá nhân và tổ chức được thuận tiện, nhanh chóng, chính xác, đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá quá trình triển khai thực hiện công tác CCHC; công tác chấn chỉnh sau kiểm tra phải được thực hiện nghiêm túc để kịp thời khắc phục những thiếu sót, tồn tại.

 

Đẩy mạnh tuyên truyền và nâng cao hơn nữa việc thực hiện giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích; duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai kế hoạch phát triển chính quyền số.

 

 Xác định trọng tâm CCHC là cải cách con người, vì vậy tiếp tục nâng cao trách nhiệm, thái độ, của cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ Nhân dân.

 

NGỌC NGÀ


Nguồn: http://baolamdong.vn/xahoi/202206/nhung-van-de-dat-ra-trong-thuc-hien-cai-cach-hanh-chinh-o-di-linh-3120561/