You are currently viewing Nông thôn mới Đà Lạt – những nhiệm vụ trọng tâm

Nông thôn mới Đà Lạt – những nhiệm vụ trọng tâm

Trên cơ sở những thành tựu đạt được giai đoạn năm 2016-2020, thành phố Đà Lạt đã và đang triển khai những nhiệm vụ trọng tâm phát triển nông thôn mới nhằm đạt và vượt các chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025 đã thông qua.

 

Phát triển du lịch canh nông đã góp phần thu hút khách tham quan Đà Lạt
Phát triển du lịch canh nông đã góp phần thu hút khách tham quan Đà Lạt

 

• CÔNG NHẬN HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

 

Thống kê giai đoạn năm 2016-2020, toàn thành phố Đà Lạt huy động tổng nguồn lực xây dựng nông thôn mới gần 560 tỷ đồng. Cụ thể, vốn huy động từ cộng đồng dân cư (hơn 196,2 tỷ đồng), vốn tín dụng (160 tỷ đồng), vốn lồng ghép (hơn 140,5 tỷ đồng), ngân sách Trung ương (gần 37 tỷ đồng), ngân sách tỉnh Lâm Đồng (hơn 12,4 tỷ đồng), ngân sách thành phố Đà Lạt (hơn 3,3 tỷ đồng), vốn doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất (hơn 10,3 tỷ đồng). Thành phố Đà Lạt đã ưu tiên phân bổ các nguồn vốn này để đầu tư các công trình trọng điểm như giao thông, phát triển sản xuất. Bên cạnh đó còn lồng ghép nguồn vốn của tỉnh Lâm Đồng, thành phố Đà Lạt để đầu tư các công trình về trường học, trụ sở UBND xã, nhà văn hóa xã, thủy lợi, điện, chợ, trạm y tế, công trình nước sạch. Đáng kể đã lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, giảm nghèo, trợ giá giống, phát triển sản phẩm OCOP để chuyển đổi giống cây trồng trên địa bàn các xã, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hình thành các hợp tác xã với chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ nông sản. Qua đánh giá cho thấy, nguồn vốn Chương trình Xây dựng nông thôn mới của thành phố Đà Lạt đã được quản lý, sử dụng đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng mục đích, đúng đối tượng. Các công trình có vốn đối ứng của người dân thì được người dân bàn bạc, quyết định và quản lý, đáp ứng được yêu cầu về tiến độ, chất lượng xây dựng các hạng mục công trình…

 

Đến cuối năm 2020, thành phố Đà Lạt đã vận động thành lập mới 7 hợp tác xã với chuỗi giá trị sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm ổn định. Kết quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đã tạo việc làm ổn định cho 96,5% dân số trong độ tuổi lao động, tăng 4% so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người tại các xã nông thôn mới đạt hơn 48,2 triệu đồng/năm, tăng 19,4 triệu đồng so với năm 2015. Các xã nông thôn mới không còn hộ nghèo. Thành phố Đà Lạt được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. 

 

• THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI TRÊN 70 TRIỆU ĐỒNG/NĂM

 

Tiếp tục phấn đấu đạt các tiêu chí được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, thành phố Đà Lạt lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án hỗ trợ hợp tác xã xây dựng cơ sở vật chất, phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, đồng thời tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm đầu ra cho  nông sản. Trong đó xác định các sản phẩm nông nghiệp đặc thù tại các địa phương như cà phê, chè, rau, hoa để hỗ trợ nâng cao chất lượng, mẫu mã tham gia chương trình xếp hạng sản phẩm OCOP địa phương. Đặc biệt, xây dựng các vùng canh tác cà phê bền vững theo hướng công nghệ cao, quy hoạch các vùng trồng cây ăn trái có giá trị như: hồng, bơ, chuối laba theo chuỗi liên kết, qua đó nhân rộng, cấp mã số vùng đối với sản phẩm chủ lực của địa phương. Việc phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ gắn với phát triển du lịch canh nông và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Trong đó, ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái nông nghiệp, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, du lịch làng nghề; dược phẩm chăm sóc sức khỏe…

 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo đối với thành phố Đà Lạt là đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp, nông thôn gắn với nhu cầu của thị trường và doanh nghiệp. Qua đó chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động nông thôn sang phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Cụ thể, thành phố Đà Lạt tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nghề, hướng dẫn các hộ kinh doanh trong việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm của nông hộ, nhằm xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm nông sản địa phương.

 

Ngoài ra thành phố Đà Lạt điều chỉnh quy hoạch chi tiết các khu trung tâm xã, lập quy hoạch chi tiết các điểm dân cư các thôn Xuân Sơn, xã Xuân Trường; Tà Nung 2, Cilcut, xã Tà Nung; Đa Lộc, xã Xuân Thọ; Trường Thọ, Trạm Hành 1 và Trạm Hành 2, xã Trạm Hành. Tiến độ quy hoạch đến quý 3 năm 2022 hoàn thiện toàn bộ đồ án quy hoạch chung và quy hoạch trung tâm xã để xem xét cập nhật vào đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận. Riêng về giao thông đầu tư mở rộng cũng như kéo dài các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm, nội đồng đã được cứng hóa trên địa bàn các xã. Cụ thể, cứng hóa 85% tuyến đường ngõ, xóm trên địa bàn xã Tà Nung, nâng cấp 100% tuyến đường nội đồng trên địa bàn các xã nông thôn mới trong thành phố Đà Lạt…

 

Triển khai đồng bộ những nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2025, thành phố Đà Lạt sẽ đạt 4/4 xã theo chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn 4 xã này đạt trên 70 triệu đồng/năm.  

 

VĂN VIỆT


Nguồn: http://baolamdong.vn/kinhte/202206/nong-thon-moi-da-lat-nhung-nhiem-vu-trong-tam-3119693/