You are currently viewing Rô Men: Nỗ lực xây dựng chi bộ nông thôn bền vững

Rô Men: Nỗ lực xây dựng chi bộ nông thôn bền vững

Thời gian qua, Đảng ủy xã Rô Men, huyện Đam Rông luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để tăng cường công tác phát triển Đảng ở khu dân cư và xây dựng chi bộ nông thôn bền vững. Từ đó, củng cố, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo nhiệm vụ chính trị ở khu dân cư.

 

Đảng ủy xã Rô Men luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển Đảng
Đảng ủy xã Rô Men luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển Đảng

 

Đảng bộ xã Rô Men hiện có 13 chi bộ với 162 đảng viên, trong đó có 5 chi bộ thôn. Ngay từ đầu mỗi năm, Đảng ủy xã Rô Men đã triển khai, quán triệt các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo cũng như những nhiệm vụ, giải pháp phát triển đảng viên và xây dựng chi bộ bền vững đến toàn thể chi bộ trong toàn Đảng bộ. Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Rô Men đã chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Cấp ủy từ xã đến thôn cần phải thường xuyên quán triệt về mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ công tác phát triển đảng viên và xây dựng chi bộ bền vững, có cấp ủy là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Từ đó, nhằm từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng đối với mọi mặt đời sống xã hội diễn ra trên địa bàn dân cư. Cùng với đó, là tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động của các chi bộ và đội ngũ đảng viên; thống kê số lượng đảng viên trong các tổ chức của hệ thống chính trị; rà soát nguồn quy hoạch để phát triển đảng viên, phân bổ chỉ tiêu cụ thể đến từng thôn. Bên cạnh đó, kịp thời khắc phục tình trạng trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn chưa phải là đảng viên và tình trạng chi bộ thôn nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên. Cần quan tâm phát triển đảng viên là cán bộ chủ chốt mặt trận và các đoàn thể thôn, duy trì chi bộ thôn đã đạt tiêu chí độc lập bền vững, tiến tới có cấp ủy bằng nguồn tại chỗ. Trong quá trình thực hiện phải kiên trì, không chủ quan, nóng vội, làm đến đâu chắc đến đó, không chạy theo số lượng mà hạ thấp chất lượng, lấy chất lượng chính trị, tính tiền phong gương mẫu của quần chúng làm thước đo để xem xét kết nạp Đảng. Quan tâm công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên. Kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên với công tác quản lý, sàng lọc đảng viên, kiên quyết đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng. 

 

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Rô Men cũng đã chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, tập trung hướng về thôn, bám sát thôn; phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ đảng đối với hệ thống chính trị và mọi công việc ở thôn. Xây dựng mối đoàn kết thống nhất giữa chi bộ với Ban Nhân dân thôn. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình và phê bình, mở rộng dân chủ, đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Đổi mới và nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành các nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của từng địa bàn dân cư, ngắn gọn, dễ hiểu và có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, nhất là Đoàn Thanh niên trong việc phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các phong trào hoạt động khác tại địa phương. Qua đó, tạo môi trường để giáo dục, bồi dưỡng và phát hiện quần chúng ưu tú; đồng thời, phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư để xây dựng chi bộ, xây dựng Đảng; củng cố niềm tin hơn nữa của Nhân dân với Đảng bộ và chính quyền địa phương…

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thành – Bí thư Đảng ủy xã Rô Men cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phát triển Đảng ở khu dân cư và xây dựng chi bộ nông thôn bền vững trên địa bàn. Trung bình hàng năm, toàn Đảng bộ đã phát triển được từ 8-10 đảng viên mới trở lên, trong đó, đã chú trọng đúng mức công tác phát triển đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số, đảng viên ở khu dân cư. Sinh hoạt Đảng, nhất là sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ trên địa bàn được duy trì thường xuyên; nội dung, hình thức sinh hoạt có nhiều đổi mới, nâng cao hơn trước. Phương thức lãnh đạo của Đảng ở chi bộ nông thôn từng bước được đổi mới theo hướng toàn diện, sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm, khắc phục hạn chế tối đa sự dàn trải, chung chung. Hệ thống tổ chức đảng ở nông thôn từng bước được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị. Toàn xã Rô Men hiện có 3/5 chi bộ thôn độc lập bền vững, 5/5 chi bộ thôn có cấp ủy. Mối quan hệ giữa Chi bộ với Ban Nhân dân thôn được gắn kết chặt chẽ hơn. Thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy xã sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng, xây dựng chi bộ nông thôn bền vững. 

 

DUY NGUYỄN


Nguồn: http://baolamdong.vn/chinhtri/202203/ro-men-no-luc-xay-dung-chi-bo-nong-thon-ben-vung-3109288/