You are currently viewing Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong cải cách hành chính

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong cải cách hành chính

Vào cuối tháng 5/2022, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TU nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đưa ra những mục tiêu và giải pháp thực hiện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 

Bài 1: Người dân và doanh nghiệp là trung tâm 

 

Tỉnh ủy Lâm Đồng xác định, công tác cải cách hành chính (CCHC) hiện nay phải xuất phát từ lợi ích, yêu cầu của người dân, doanh nghiệp; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước. 

 

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận một cửa UBND huyện Đức Trọng
Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận một cửa UBND huyện Đức Trọng

 

• TĂNG SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN

 

Theo Tỉnh ủy Lâm Đồng, công tác CCHC của tỉnh trong thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng. 

 

Đến nay, Lâm Đồng đã từng bước khắc phục được sự chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lắp về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan đơn vị trong bộ máy Nhà nước. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) của tỉnh cơ bản được đào tạo, đảm bảo trình độ và năng lực thi hành công vụ; bộ thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh thường xuyên được rà soát, đơn giản hóa theo hướng gọn nhẹ, đã đơn giản TTHC trên một số lĩnh vực, cắt giảm 20% thời gian giải quyết hồ sơ, TTHC.

 

Lâm Đồng bước đầu chuyển giao việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết một số TTHC cấp tỉnh, cấp huyện cho Bưu điện tỉnh; triển khai việc thanh toán trực tuyến; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hành chính; sự hài lòng của người dân đối với sự phục của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tăng dần qua các năm.

 

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế tồn tại trong CCHC hiện nay. Cụ thể, việc dự báo, đánh giá tác động của chính sách trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chưa thực sự chính xác; một số TTHC còn rườm rà, chưa thực sự đơn giản về trình tự, thành phần hồ sơ, chưa giảm chi phí; công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn trong giải quyết TTHC chưa đồng bộ; việc rà soát, đề xuất bổ sung mở rộng danh mục áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn hạn chế; đồng bộ hóa bộ TTHC từ cấp tỉnh, huyện, xã chưa kịp thời; vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà trong giải quyết TTHC.

 

Yêu cầu của Tỉnh ủy trong công tác CCHC của tỉnh hiện nay là cần bám sát các nghị quyết của Trung ương, của Chính phủ, căn cứ vào Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021 – 2030, vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp vào công tác CCHC tại địa phương, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị nhằm đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính. 

 

Cần đổi mới đồng bộ trong hệ thống chính trị, thống nhất liên thông giữa CCHC của cơ quan Nhà nước với CCHC trong các cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh. 

 

Tỉnh ủy xác định cải cách TTHC trong Đảng là nội dung quan trọng và là một quá trình liên tục trong tổng thể CCHC của hệ thống chính trị, nhằm góp phần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và toàn xã hội cũng như công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ mới. 

 

Việc thực hiện CCHC trên cơ sở kế thừa, phát huy những thành tựu đạt được và tiếp thu kinh nghiệm, bài học thành công của các địa phương, các tỉnh, thành phố khác trong cả nước để tiến hành đồng bộ, thống nhất có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội theo từng giai đoạn tại địa phương; trong đó chú ý đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công theo phương thức số, tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh mạng, thực hiện công tác CCHC gắn liền với xây dựng chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh.

 

• NÂNG CHỈ SỐ CCHC CỦA TỈNH HẰNG NĂM 

 

Tỉnh ủy yêu cầu cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác CCHC, quyết tâm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm công vụ. Xây dựng đội ngũ CBCCVC có phẩm chất, uy tín, năng lực, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; từng bước hiện đại hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện CCHC trong các cơ quan Đảng và Nhà nước; tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân.

 

Nhiều mục tiêu cụ thể được Tỉnh ủy đưa ra trong Nghị quyết, trong đó có công tác CCHC trong Đảng. Tỉnh ủy yêu cầu cần tiếp tục sắp xếp, kiện toàn, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với đề án vị trí việc làm và tinh giản biên chế. Đẩy mạnh cải cách TTHC trong Đảng nhằm góp phần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng; kịp thời sửa đổi các qui định mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp theo hướng đơn giản thủ tục, thuận tiện, thống nhất trong thực hiện; nâng cao hiệu quả hoạt động cơ quan Đảng các cấp nhằm đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở. 

 

Tỉnh ủy yêu cầu đến năm 2025 các văn bản tài liệu chính thức (trừ tài liệu mật) được trao đổi, xử lý, cập nhật khai thác văn bản điện tử có chữ ký số trên mạng máy tính giữa các cơ quan Đảng với cơ quan Nhà nước, MTTQ và tổ chức chính trị xã hội được lưu trữ trong Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp của cơ quan. Toàn bộ 100% các văn bản tài liệu chính thức được trao đổi giữa các cơ quan Đảng tỉnh với các cơ quan Đảng ở Trung ương được gửi, nhận dưới dạng văn bản điện tử, có tệp điện tử đính kèm và được xác thực chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ, được lưu trữ trong Hệ thống điều hành tác nghiệp của cơ quan.

 

Cùng với đó, 100% các văn bản, tài liệu chính thức theo quy định của các tổ chức, cá nhân gửi đến cơ quan Đảng được số hóa, cập nhật hoặc tích hợp vào hệ thống điều hành tác nghiệp của cơ quan; 100% các cơ quan Đảng cấp tỉnh và cấp huyện kết nối mạng thông tin diện rộng của Đảng với băng thông rộng, kết nối mạng toàn cầu (internet) có quản lý; kết nối hệ thống hội nghị trực tuyến qua mạng truyền số liệu chuyên dùng của Đảng và Nhà nước, đáp ứng yêu cầu sử dụng ổn định, đảm bảo an toàn, an ninh mạng; 100% cơ quan Đảng các cấp của tỉnh sử dụng cổng thông tin điện tử, có tích hợp với các hệ thống thông tin và sử dụng phần mềm ứng dụng trên mạng toàn cầu. 

 

Tỉnh ủy đặt ra mục tiêu đến hết năm 2022, ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai phần mềm hệ thống quản lý hồ sơ CBCCVC và người lao động (OMS) trong phạm vi toàn tỉnh; đảm bảo liên thông từ khối Đảng – MTTQ và tổ chức chính trị xã hội với khối chính quyền, liên thông từ tỉnh đến huyện và đảm bảo quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ cán bộ được số hóa, chuyển từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử; xây dựng và triển khai phần mềm hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước đối với các phần mềm theo quy định.

 

Lâm Đồng cũng phấn đấu Chỉ số CCHC của tỉnh hằng năm đạt trên 85%; đến năm 2025 chỉ số này vươn lên mức 86% và đến năm 2030 đạt 88%; phấn đấu đến năm 2025, Lâm Đồng xếp hạng trong nhóm 30 tỉnh, thành phố có điểm đánh giá Chỉ số CCHC cao trong nước, đến năm 2030 vươn lên trong nhóm 20 các tỉnh, thành phố này. Cùng đó, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính đạt tối thiểu 90%, mức độ hài lòng người dân về cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục công lập, lĩnh vực đất đai xây dựng đạt tối thiểu 85%.

(CÒN NỮA)

 

GIA KHÁNH


Nguồn: http://baolamdong.vn/chinhtri/202206/tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-trong-cai-cach-hanh-chinh-3120710/