You are currently viewing Tập huấn kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Tập huấn kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

(LĐ online) – Sáng ngày 10/6, Huyện uỷ Di Linh phối hợp với Hội nhà báo tỉnh Lâm Đồng khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, cộng tác viên dư luận xã hội Huyện ủy về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

 

Các học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Các học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

 

Tại buổi tập huấn, 70 báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, cộng tác viên dư luận xã hội của huyện được truyền đạt những kiến thức cơ bản về công tác thông tin, tuyên truyền và kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền miệng của báo cáo viên; kỹ năng nắm bắt, viết bài phản bác những trang thông tin, trang mạng xã hội của các tổ chức, cá nhân không chính thống, những thông tin phản bác, xuyên tạc, bịa đặt sai sự thật.  Bên cạnh đó, các học viên cũng được hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng về mục tiêu, quan điểm nhất quán của Đảng ta trong việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; cương quyết đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. 

 

Những năm qua dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, công tác tuyên truyền miệng đã có nhiều đổi mới, các báo cáo viên, tuyên truyền viên không chỉ mang lại các thông tin thông thường mà bằng sự nhiệt huyết, truyền cảm đã giúp người nghe tiếp nhận dễ dàng, đúng đắn quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời phê phán, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

 

Thông qua buổi tập huấn, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng giúp đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nâng cao cảnh giác trước những âm mưu chống phá Đảng và Nhà nước ta, đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; giúp các học viên nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của tuyên truyền miệng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

 

HOÀNG YÊN


Nguồn: http://baolamdong.vn/xahoi/202206/tap-huan-ky-nang-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-dau-tranh-phan-bac-cac-quan-diem-sai-trai-thu-dich-3120273/