You are currently viewing Thành quả từ Phong trào ”Đoàn kết sáng tạo”

Thành quả từ Phong trào ”Đoàn kết sáng tạo”

Hơn 3 năm qua, Phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” (gọi chung là Phong trào “Đoàn kết sáng tạo”) trong tỉnh đã được phát huy mạnh mẽ, tạo sức lan tỏa trong xã hội. Từ đó mang lại hiệu quả rõ nét từ cải cách hành chính, thúc đẩy thu hút đầu tư, nâng cao năng suất lao động, phát triển khoa học tiến bộ thông qua các sáng kiến cải tiến sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động và dịch vụ… góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương ngày càng phát triển.

 

Phong trào “Đoàn kết sáng tạo” được triển khai rộng khắp trên các lĩnh vực, qua đó tạo sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển KT-XH
Phong trào “Đoàn kết sáng tạo” được triển khai rộng khắp trên các lĩnh vực, qua đó tạo sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển KT-XH

 

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị – xã hội, các địa phương đã triển khai đồng bộ, hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính được các cơ quan, đơn vị thực hiện theo quy định tại Nghị định 61 của Chính phủ. Theo đó, các huyện, thành phố trong tỉnh đã thực hiện và duy trì hiệu quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Nhiều nơi đã được quan tâm đầu tư xây dựng phòng làm việc, mua sắm trang thiết bị, bố trí trụ sở làm việc khang trang, lich sự, phục vụ tốt nhu cầu của người dân. Nhờ vậy, tỷ lệ giải quyết các phần việc liên quan đến thủ tục hành chính được trả đúng hạn tăng cao, tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân. Hiện nay, 100% các thủ tục hành chính đều được công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

 

Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” nâng cao năng suất lao động ở các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh còn được thể hiện trong quá trình MTTQ tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, người lao động hăng say làm việc, học tập. Vận động Nhân dân tham gia vào mô hình chuỗi giá trị sản phẩm nhằm đảm bảo ổn định từ khâu dịch vụ đầu vào, sản xuất đầu ra của sản phẩm. Thành lập nhiều mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác nhằm thúc đẩy liên kết với các hộ nông dân sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững.

 

Đối với các đơn vị sự nghiệp, Phong trào “Đoàn kết sáng tạo” lại được phát huy ở khía cạnh khác. Phong trào đã góp phần phát triển sáng tạo trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, sáng tạo tác phẩm báo chí – văn học nghệ thuật, nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao. Có thể kể đến các phong trào cụ thể như: “Thi đua lao động giỏi – lao động sáng tạo”, “Tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước”, “Năng suất – chất lượng – hiệu quả”… gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được phát triển rộng khắp ở các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất. Qua đó, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thi đua lao động sản xuất, làm việc hiệu quả, nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy hiệu quả công việc, tăng thu nhập, đời sống cho công nhân viên chức, người lao động. 

 

Phong trào “Đoàn kết sáng tạo” còn được phát huy, khơi dậy mạnh mẽ trong đông đảo các tầng lớp Nhân dân và kiều bào ở nước ngoài. MTTQ các cấp cùng các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương. Tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước mà trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, vận động ủng hộ người nghèo, công tác cứu trợ, ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19… Thực hiện phong trào này, những năm qua, Lâm Đồng đã huy động được nguồn đóng góp rất lớn từ xã hội hóa. Từ ngày 27/5/2021 đến ngày 10/12/2021, Quỹ Hỗ trợ phòng, chống COVID-19 tỉnh đã tiếp nhận tiền mặt được 76,8 tỷ đồng, do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ và hiện vật (vật tư, trang thiết bị y tế…) trị giá trên 23,4 tỷ đồng. Quỹ Vì người nghèo tỉnh thống kê đến ngày 17/5/2022 vận động được trên 54 tỷ đồng, trong đó, nguồn do lãnh đạo tỉnh vận động là 49,7 tỷ đồng, số còn lại do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vận động trên địa bàn tỉnh. 

 

Bên cạnh những thành quả đạt được, Phong trào “Đoàn kết sáng tạo” cũng còn một số tồn tại, hạn chế nhất định như việc thành lập Hội đồng thẩm định sáng tạo, sáng kiến, ý tưởng mới còn gặp nhiều khó khăn về cơ chế, đối tượng, cách thức thẩm định. Việc nuôi dưỡng, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến còn hạn chế. Chưa có sự liên kết chặt chẽ giữa Phong trào “Đoàn kết sáng tạo” với các phong trào thi đua sáng tạo của từng ngành, lĩnh vực; vì vậy chưa phát huy hết sức tan tỏa rộng khắp trong cộng đồng xã hội. 

 

Ủy ban MTTQ tỉnh xác định trong thời gian tới sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động đoàn viên, hội viên, tập trung tăng cường liên kết chia sẻ kinh nghiệm với các tổ chức thành viên để tạo hiệu ứng sâu rộng. Qua đó, tiếp tục khơi dậy được sự đoàn kết, phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân trên mọi lĩnh vực để nâng cao hiệu suất làm việc, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, tạo hiệu quả cao trong thực thi các nhiệm vụ được giao.

 

NGUYỆT THU


Nguồn: http://baolamdong.vn/xahoi/202206/thanh-qua-tu-phong-trao-doan-ket-sang-tao-3120217/