You are currently viewing Thị trấn Đạ Tẻh: Quyết tâm xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị

Thị trấn Đạ Tẻh: Quyết tâm xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH), “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn Đạ Tẻh (huyện Đạ Tẻh) luôn nỗ lực, tích cực, chủ động để nâng cao đời sống văn hóa ở khu dân cư, chăm lo đời sống tinh thần cho người dân địa phương.

 

Thị trấn Đạ Tẻh luôn chú trọng xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị cũng như các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao
Thị trấn Đạ Tẻh luôn chú trọng xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị cũng như các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao

 

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, HĐND, UBND, sự phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn và các đoàn thể chính trị – xã hội, thị trấn Đạ Tẻh đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới mọi tầng lớp Nhân dân thông qua các phong trào như: “TDĐKXDĐSVH”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… Xây dựng và triển khai rộng khắp các câu lạc bộ, tổ xung kích phòng, chống tội phạm, an toàn giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường đến 22/22 tổ dân phố (TDP). 

 

Qua đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng, văn hóa, thể dục- thể thao đạt được nhiều kết quả quan trọng. 100% hộ gia đình là cán bộ, đảng viên; Nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị do địa phương và các cấp phát động, tổ chức luôn được người dân hưởng ứng và tham gia nhiệt tình.

 

Ở thị trấn Đạ Tẻh, cán bộ, đảng viên và Nhân dân luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác, lao động sản xuất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của địa phương. 22/22 TDP đã xây dựng và thực hiện bản quy ước khu dân cư được UBND huyện phê duyệt, UBND thị trấn đã chỉ đạo các TDP tổ chức tuyên truyền, phổ biến, thực hiện nội dung quy ước đến toàn thể cán bộ và Nhân dân. Đồng thời, in các bản quy ước gửi đến tất cả các hộ dân trên địa bàn. Ban vận động xây dựng khu dân cư văn hóa, văn minh đô thị hoạt động có hiệu quả. Nhà sinh hoạt cộng đồng thường xuyên duy trì hội họp, sinh hoạt và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao. Tuy nhiên, hiện nay thị trấn Đạ Tẻh vẫn còn khó khăn về quỹ đất sử dụng để xây dựng hội trường ở một số TDP, ảnh hưởng đến việc thực hiện tiêu chí tỷ lệ TDP có hội trường. 

 

Hiện, trên địa bàn thị trấn Đạ Tẻh có 4.028/4.149 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 1.820 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 3 năm liền; 22/22 TDP đạt danh hiệu “TDP văn hóa”. Hệ thống trường học trên địa bàn đảm bảo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 5 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia. 

 

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang theo các quy định của các cấp, ban, ngành, địa phương và quy ước cộng đồng khu dân cư được thị trấn quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ. Bên cạnh đó, công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Giao thông đường bộ, các chuẩn mực đạo đức xã hội để nâng cao ý thức, hành vi, ứng xử của mỗi người dân trên địa bàn khi tham gia giao thông luôn được chính quyền địa phương chú trọng. Việc lấn chiếm lòng đường, hè phố, cơi nới, làm mái che, đặt biển quảng cáo sai quy định gây mất mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông đã được thị trấn Đạ Tẻh xử lý một cách nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật.

 

Cùng với đó, việc xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị được chính quyền địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn và các đoàn thể chính trị – xã hội tập trung thực hiện bằng cách xây dựng các mô hình như: thu gom rác thải, xây dựng các tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp, nông dân giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, văn minh trong việc cưới, việc tang…

 

Ông Trần Thế Hoàng – Chủ tịch UBND thị trấn Đạ Tẻh cho biết: Việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, văn minh đô thị luôn được chính quyền địa phương quan tâm thực hiện trong thời gian qua. Nhờ vậy, ý thức của cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn thị trấn trong việc thực hiện nếp sống văn minh, đời sống văn hóa, lối sống lành mạnh được nâng lên rõ rệt; chất lượng “Gia đình văn hóa”, “TDP văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị văn hóa” ngày càng tăng. Qua đó, các chuẩn mực về hành vi ứng xử văn hoá, văn minh đô thị đã trở thành nếp sống của người dân thị trấn.

 

ĐỨC TÚ


Nguồn: http://baolamdong.vn/xahoi/202205/thi-tran-da-teh-quyet-tam-xay-dung-doi-song-van-hoa-van-minh-do-thi-3118474/