You are currently viewing Tiếp tục xây dựng ”Khu dân cư kiểu mẫu” phù hợp thực tiễn

Tiếp tục xây dựng ”Khu dân cư kiểu mẫu” phù hợp thực tiễn

Lâm Đồng đang tiếp tục triển khai thực hiện tiêu chí mới về xây dựng “Khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu”(KDCTB, KDCKM) hướng đến nâng cao chất lượng sống cho Nhân dân từ nông thôn đến thành thị. Thời điểm này, các địa phương trong tỉnh đang tăng tốc thi đua và bắt tay vào thực hiện xây dựng đạt các tiêu chí mới, tạo khí thế sôi nổi sau khi dịch COVID-19 đã tạm được kiểm soát, cuộc sống “bình thường mới” đã trở lại, nhằm thúc đẩy KT – XH địa phương ngày càng phát triển.

 





Từ việc xây dựng Khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang hơn
Từ việc xây dựng Khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang hơn

 

Toàn tỉnh hiện có 1.541 thôn, tổ dân phố. Sau khi thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc sắp xếp, sáp nhập và đổi tên thôn, tổ dân phố, toàn tỉnh hiện nay còn 1.376 thôn, tổ dân phố; trong đó, có 877 thôn, 499 tổ dân phố, giảm 165 thôn, tổ dân phố so với trước đây. Mô hình “KDCTB”, “KDCKM” là mô hình do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì triển khai thực hiện từ năm 2019. 

 

Hơn 3 năm qua, MTTQ các cấp từ tỉnh đến cơ sở, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư đã chủ trì hiệp thương, phối hợp với các Tổ chức thành viên, chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng triển khai tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn mỗi khu dân cư (thôn, tổ dân phố) tham gia thực hiện 09 tiêu chuẩn và 40 tiêu chí của mô hình “KDCTB”, “KDCKM” theo Quyết định số 281/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 18/4/2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nhân dân đồng tình hưởng ứng thực hiện. Ý thức tự quản, sáng tạo của Nhân dân được phát huy; đời sống kinh tế – xã hội – văn hóa của người dân tại khu dân cư được nâng lên; an ninh trật tự, cảnh quan môi trường của khu dân cư được đảm bảo. Kết quả, đầu năm 2019, toàn tỉnh đăng ký xây dựng 559 KDCTB và 260 KDCKM; cuối năm 2019, có 217 KDCTB (đạt tỷ lệ 38,8%) và 50 KDCKM (đạt tỷ lệ 19,2%) được thẩm định, công nhận, khen thưởng.

 

Năm 2020, toàn tỉnh đăng ký xây dựng 511 KDCTB và 251 KDCKM. Đến tháng 12/2020, có 261 KDCTB được MTTQ cấp huyện thẩm định công nhận, khen thưởng (đạt tỷ lệ 51%) và 79 KDCKM được MTTQ tỉnh thẩm định, công nhận, khen thưởng (đạt tỷ lệ 31,5%). Năm 2021, toàn tỉnh có 193/296 thôn, tổ dân phố đăng ký, đạt “Khu dân cư tiêu biểu” và 85/213 thôn, tổ dân phố đăng ký, đạt “Khu dân cư kiểu mẫu”. Đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 671/1.376 khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư tiêu biểu”, tương đương 48,8%; 214/1.376 khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư kiểu mẫu”, tương đương 15,5%; đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu Đề án “xây dựng, nhân rộng và nâng cao chất lượng Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020-2024. Năm 2022 đăng ký xây dựng có 381 khu dân cư đăng ký xây dựng Khu dân cư tiêu biểu, 283 Khu dân cư kiểu mẫu.Có thể nói đây là sự nỗ lực vượt bậc của hệ thống chính trị, nhất là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh.

 

Đạt được kết quả trên phần lớn do Ban Công tác Mặt trận khu dân cư thể hiện rõ vai trò nòng cốt, chủ trì thực hiện xây dựng, nhân rộng và nâng cao chất lượng các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhất là việc xây dựng KDCTB, KDCKM. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; làm tốt vai trò chủ trì tham mưu chi bộ, phối hợp với Ban Nhân dân thôn, tổ dân phố và các tổ chức thành viên của MTTQ tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trên địa bàn khu dân cư, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở. 

 

Đặc biệt, MTTQ và các đoàn thể chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trong xây dựng KDCTB, KDCKM là xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh ngay trên từng địa bàn khu dân cư; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” mà trọng tâm là xây dựng KDCTB, KDCKM đảm bảo sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; gắn việc thực hiện Đề án số 12/ĐA-MTTQ, ngày 17/07/2020 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về “Xây dựng, nhân rộng và nâng cao chất lượng Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020-2024” với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở. Qua đó, khơi dậy, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần tự nguyện, tự giác, tự quản của mọi người dân và đặc thù, thế mạnh của từng địa phương, từng khu dân cư trong xây dựng, nhân rộng và nâng cao chất lượng các KDCTB, KDCKM. Góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng các KDCTB, KDCKM, để các KDCTB, KDCKM thực sự bền vững, có cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp, an toàn.

 

Ông Bon Yô Soan – Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cho biết: Ngay từ đầu năm, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh đã triển khai tới UBMTTQ các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả việc xây dựng, nhân rộng, nâng cao chất lượng khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu theo Chỉ thị 06-CT/TU ngày 7/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về lãnh đạo xây dựng, nhân rộng và nâng cao chất lượng khu dân cư tiêu biểu, khu dân cưu kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt, tập trung làm tốt công tác thẩm định, công nhận, biểu dương, khen thưởng khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tiếp tục nỗ lực, thi đua giữ vững các tiêu chí và nâng cao chất lượng khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa, kêu gọi sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp, mạnh thường quân trong xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh. Mục tiêu phấn đấu cuối năm 2024, toàn tỉnh có ít nhất 50% Khu dân cư tiêu biểu được thẩm định, công nhận; 30% Khu dân cư kiểu mẫu được thẩm định, công nhận. 

 

NGUYỆT THU


Nguồn: http://baolamdong.vn/xahoi/202206/tiep-tuc-xay-dung-khu-dan-cu-kieu-mau-phu-hop-thuc-tien-3119184/