You are currently viewing Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến

Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến

Một tổng kết của Sở Nội vụ Lâm Đồng cho biết, từ năm 2016 đến nay đã có 256 lượt tập thể, 396 lượt cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua được tuyên dương ở cấp tỉnh.

 

Tặng xe đạp và đồ dùng học tập cho học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đạ Huoai
Tặng xe đạp và đồ dùng học tập cho học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đạ Huoai

 

• NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG 

 

Sở Nội vụ Lâm Đồng đánh giá, công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến (ĐHTT) giai đoạn 2016-2021 nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nên đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về vị trí, vai trò của các gương điển hình tiên tiến đối với phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

 

Việc phát hiện, xây dựng và nhân rộng ĐHTT không ngừng được đẩy mạnh đã cổ vũ, động viên, khơi dậy tinh thần sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác và chiến đấu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

 

Cho đến nay, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đoàn thể, các sở, ban, ngành, địa phương thuộc tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai tuyên truyền, nhân rộng ĐHTT gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các phong trào thi đua được tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá và bình xét khen thưởng nghiêm túc, khách quan; kịp thời phát hiện và giới thiệu các ĐHTT cho cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh để tiến hành trực tiếp xác minh, thẩm định, đề xuất biểu dương, tôn vinh nhiều tấm gương trong các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm tạo sức lan tỏa, ảnh hưởng tích cực, thúc đẩy các phong trào thi đua ngày càng phát triển trong toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. 

 

Từ 2016 đến nay, tỉnh đã có nhiều hoạt động tuyên truyền, biểu dương các gương ĐHTT trong các phong trào thi đua của tỉnh thông qua các chuyên mục, phóng sự, bài viết về gương người tốt, việc tốt, các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trên các chuyên trang “Thi đua yêu nước”, “Gương sáng đời thường” của Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, chuyên mục “Gương thi đua điển hình” trên Cổng thông tin điện tử của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh.

 

Hằng năm, Lâm Đồng đã lựa chọn các ĐHTT để biểu dương, khen thưởng và báo cáo tham luận tại Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm và các hội nghị sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua theo chuyên đề; giới thiệu trên Cổng thông tin điện tử và Tạp chí Thi đua – Khen thưởng của Trung ương, cử tham dự Hội nghị Biểu dương, tôn vinh ĐHTT toàn quốc.

 

Tỉnh cũng đã tổ chức tọa đàm, giao lưu các nhân chứng lịch sử, các ĐHTT trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc; lựa chọn, giới thiệu các ĐHTT của tỉnh tham dự lễ kỷ niệm diễn ra tại Hà Nội…

 

Đến nay, công tác tuyên truyền ĐHTT được thực hiện với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp, bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương; đối tượng được tuyên truyền là những nhân tố mới, điển hình xuất sắc, tiêu biểu qua các phong trào thi đua, có tác dụng cổ vũ, lôi cuốn và nêu gương.

 

Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, nhiều gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực của đời sống trong tỉnh. Nhiều tập thể, cá nhân ĐHTT trong lao động, sản xuất, nghiên cứu khoa học, học tập, công tác và chiến đấu đã kịp thời được biểu dương, khen thưởng và đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước, từ đó nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; tỷ lệ khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp tăng qua các năm.

 

Như tỉnh đánh giá, các tấm gương điển hình đã tạo sức lan tỏa, là nguồn động lực cổ vũ, động viên, mọi tầng lớp Nhân dân của tỉnh tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua trên mọi mặt của đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương, là nền tảng để Lâm Đồng tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

 

TẠO ĐỘNG LỰC CHO CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA

 

Trên cơ sở kết quả đạt được trong những năm qua, Sở Nội vụ Lâm Đồng đã đưa ra một số giải pháp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền ĐHTT trong thời gian đến. 

 

Trước nhất, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng và nhân rộng ĐHTT ở cả 4 khâu: “Phát hiện – Bồi dưỡng – Tổng kết – Nhân rộng”, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua. Cùng đó là việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua.

 

Tỉnh cũng chú ý đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tổ chức các cuộc thi viết biểu dương gương người tốt, việc tốt, mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trên các phương tiện thông tin đại chúng; chú trọng phát hiện và nhân rộng ĐHTT từ cơ sở để tạo sức lan tỏa đến mọi tầng lớp Nhân dân.

 

Việc xây dựng chương trình phối hợp giữa Mặt trận, các đoàn thể với các cơ quan thông tin truyền thông và cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp cũng được tỉnh chú ý; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng, phát hiện, cung cấp thông tin về nhân tố mới, ĐHTT của đơn vị mình cho cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng và các cơ quan thông tin đại chúng để kịp thời tuyên truyền, làm cho các nhân tố mới lan toả rộng trong xã hội.

 

Lâm Đồng cũng sẽ chú ý đổi mới nội dung, hình thức các phong trào thi đua; xây dựng các tiêu chí ĐHTT của tập thể và cá nhân phù hợp với đặc điểm, tính chất, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; gắn chặt việc tuyên truyền, nhân rộng ĐHTT với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững trật tự an toàn xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh.

 

Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và lựa chọn các mô hình, các tấm gương có thành tích tiêu biểu, xuất sắc toàn diện để biểu dương; phổ biến kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay, tạo động lực cho các phong trào thi đua phát triển đồng đều và rộng khắp.

 

GIA KHÁNH


Nguồn: http://baolamdong.vn/xahoi/202206/tiep-tuc-xay-dung-va-nhan-rong-cac-dien-hinh-tien-tien-3118783/